Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 100. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 8.6.2021

1/100/ROK/2021 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovodní řad Sídliště I
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovodní řad Sídliště I mezi Obcí Kamenice (jako oprávněnou) a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ (jako vlastníci služebného pozemku 1), ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ (jako vlastníci služebného pozemku 2), ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ (jako vlastníci služebného pozemku 3). Věcné břemeno se zřizuje k pozemkům - služebný pozemek 1 parc.č. 642/124, kat. území Těptín, služebný pozemek 2 parc.č. 642/123, kat. území Těptín a služebný pozemek 3 parc.č. 642/105, kat. území Těptín. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

zajistit uzavření smlouvy.

Termín: 30.9.2021

2/100/ROK/2021 Obecně závazná vyhláška obce Kamenice č. 2/2021 o nočním klidu
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o nočním klidu, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2016 a č. 2/2017

II. Rada obce Kamenice doporučuje

Zastupitelstvu obce Kamenice vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2016 a č. 2/2017

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

obecně závaznou vyhlášku předložit  k projednání Zastupitelstvu obce Kamenice na jednání dne 16.6.2021 

Termín: 30.6.2021

3/100/ROK/2021 Obecně závazná vyhláška obce Kamenice č. 3/2021 k zajištění udržování ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 k zajištění udržování ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2015. 

II. Rada obce Kamenice doporučuje

Zastupitelstvu obce Kamenice vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2015

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

obecně závaznou vyhlášku předložit  k projednání Zastupitelstvu obce Kamenice na jednání dne 16.6.2021 

Termín: 30.6.2021

4/100/ROK/2021 Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených obcí Kamenice
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

zprávy vedoucích příspěvkových organizací obce - ZŠ Kamenice, MŠ Kamenice, Kulturní centrum, Technické služby Kamenice

 

II. Rada obce Kamenice schvaluje

odměny v navržené výši dle přílohy


5/100/ROK/2021 Obecně závazná vyhláška obce Kamenice č. 4/2021 o regulaci hlučných činností
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o regulaci hlučných činností,  kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2010 a č. 1/2017

II. Rada obce Kamenice doporučuje

Zastupitelstvu obce Kamenice vydat obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o regulaci hlučných činností,  kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2010 a č. 1/2017

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

obecně závaznou vyhlášku předložit  k projednání Zastupitelstvu obce Kamenice na jednání dne 16.6.2021 

Termín: 30.6.2021

6/100/ROK/2021 Žádost o čerpání prostředků z fondu investic ZŠ Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

čerpání finančních prostředků z fondu investic ZŠ Kamenice na nákup vybavení školní kuchyně.


7/100/ROK/2021 Smlouva o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady mezi obcí Kamenice. IČ:00240273, se sídlem Ringhofferovo nám. 434, Kamenice, 251 68 (jako objednatel) a paní Zuzanou Řehkovou, IČ:10822089, se sídlem Modletická 1390/1, 14900 Praha 4 - Chodov (jako poskytovatel). Starosta je pověřen podpisem Smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi paní Řehkovou a obcí Kamenice.

Termín: 1.7.2021