Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 99. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 26.5.2021

1/99/ROK/2021 Vodovod Týnská - hodnocení nabídek
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

předložený protokol o otevírání obálek a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek doručených ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci "Vodovod Týnská".

II. Rada obce Kamenice schvaluje

výběr dodavatele Mrakulastav s.r.o., se sídlem Třešňová 864, 251 68, Kamenice - Těptín, IČ: 07928343, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku a umístil se na prvním místě s nabídkovou cenou 1 736 745,14,- Kč bez DPH, t.j. 2 101 461,62,- Kč včetně DPH.

III. Rada obce Kamenice pověřuje

starostu obce podpisem smlouvy.

IV. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

předložení smlouvy starostovi obce k podpisu.

Termín: 30.6.2021

2/99/ROK/2021 Revokace usnesení č. 14/96/ROK/2021 - Návrh dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě - úsekové měření rychlosti
I. Rada obce Kamenice revokuje

číslo usnesení 14/96/ROK/2021 ze dne 28.4.2021 tak, že: původní znění přílohy č. 2 s názvem Návrh dodatku č.1 se mění a doplňuje o větu č. 2 v odst. I. o následujícím znění: Důvodem pro uzavření dodatku je zajištění sjednocení doby trvání této veřejnoprávní smlouvy s dobou trvání smlouvy nájemní (nájem měřícího zařízení určeného k měření a dokumentaci rychlosti projíždějících vozidel), kterou město Říčany, jako nájemce měřícího zařízení, uzavřelo s Konsorciem AŽD-CAMEA a na základě které, je zajištěn výkon činnosti úsekového měření v obci.

II. Rada obce Kamenice doporučuje

zastupitelstvu obce Kamenice schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. VS/00007/2017/OP, na základě které Město Říčany zajišťuje v obci Kamenice výkon činnosti podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů tj. provádění úsekového měření rychlosti projíždějících vozidel, kterým se v čl. IV. nově stanoví doba trvání smlouvy do 31.1.2024.

III. Rada obce Kamenice pověřuje

starostu vyjednáním s městem Říčany a zajištěním přesunu úsekového měření v lokalitě Ládví podle původního návrhu na Valnovku a vyjednáním dokončení druhé etapy úsekového měření v oblasti Štiřín-Všedobrovice, podle původního návrhu.


3/99/ROK/2021 Rekonstrukce WC ZŠ Kamenice - hodnocení nabídek
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

předložený protokol o otevírání obálek a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek doručených ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci "Rekonstrukce WC ZŠ Kamenice".

II. Rada obce Kamenice schvaluje

výběr dodavatele Stavix, s.r.o. se sídlem Türkova 828/20, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ: 27526984, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku a umístil se na prvním místě s nabídkovou cenou 894 814,45,- Kč bez DPH, t.j. 1 082 725,48,- Kč včetně DPH.

III. Rada obce Kamenice pověřuje

starostu obce podpisem smlouvy.

IV. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

předložení smlouvy starostovi obce k podpisu.

Termín: 30.6.2021

4/99/ROK/2021 Koncesní řízení - Vodovod a kanalizace
I. Rada obce Kamenice schvaluje

předloženou Zadávací dokumentaci Koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví obcí Kamenice, Sulice, Kostelec u Křížků a Křížkový Újezdec. 

II. Rada obce Kamenice bere na vědomí

že starosta je pověřen zastupováním obce Kamenice.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

zajistit podepsání zadávací dokumentace za obec Kamenici k zahájení koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví obcí Kamenice, Sulice, Kostelec u Křížků a Křížkový Újezdec. 

Termín: 30.6.2021

5/99/ROK/2021 Aktualizace krizového štábu a povodňové komise obce
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

aktualizaci krizového štábu a povodňové komise obce Kamenice


6/99/ROK/2021 Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Kamenice
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

zprávu o posouzení a hodnocení nabídky doručené ve výběrovém řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby - Sběr, přeprava a odstraňování odpadu.

II. Rada obce Kamenice schvaluje

výběr dodavatele FCC Česká republika, s. r. o., IČ 45809712, se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 89, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku a umístil se na prvním místě s nabídkovou cenou 20 673 804,40 CZK bez DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

zajistit uzavření smlouvy.

Termín: 30.6.2021

7/99/ROK/2021 Program Zastupitelstva obce Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

návrh programu zasedání Zastupitelstva obce Kamenice konaného dne 16.6.2021, uvedeného v příloze usnesení.


8/99/ROK/2021 Pracovní řád úřadu Obce Kamenice.
I. Rada obce Kamenice ruší

pracovní řád úřadu Obce Kamenice ze dne 1. září 2017

II. Rada obce Kamenice schvaluje

nový pracovní řád úřadu Obce Kamenice, který nabývá účinnosti dne 1. června 2021