Znak
Zastupitelstvo obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Kamenice,
které se konalo dne 12.5.2021

1/25/ZOK/2021 Schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za zapisovatele zasedání paní Kristýnu Čičatko

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za ověřovatele zápisu MUDr. Lukáše Lörince a Ing. Tomáš Syrůček.


2/25/ZOK/2021 Schválení programu 25. Zastupitelstva obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice souhlasí

Se spojením jednotlivých podbodů v rámci rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek u změny č. 5 ÚPO Kamenice, sdružení bodů 7-61.


3/25/ZOK/2021 Schválení programu 25. Zastupitelstva obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

zařazení nového bodu do programu jako bod č. 4 Informace o podání trestního oznámení na neznámého pachatele, kvůli narušení hráze Křísovského rybníka a následující body se přečíslují.


4/25/ZOK/2021 Schválení programu 25. Zastupitelstva obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

program dnešního zastupitelstva.


5/25/ZOK/2021 Informace o podání trestního oznámení na neznámého pachatele, kvůli narušení hráze Křísovského rybníka
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

Informace o podání trestního oznámení na neznámého pachatele, kvůli narušení hráze Křísovského rybníka.


6/25/ZOK/2021 Obecně závazná vyhláška obce Kamenice č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje a vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

zveřejnění obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 na úřední desce.

Termín: 31.5.2021

7/25/ZOK/2021 Darovací smlouva a smlouva o zřízení služebnosti užívacího práva - hřbitov Těptín
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

Darovací smlouvu spojenou se Smlouvou o zřízení služebnosti užívacího práva podle § 1283 a následného občanského zákoníku mezi Římskokatolickou farností Říčany u Prahy, IČ 68380488, se sídlem Masarykovo náměstí 70/23, 251 01 Říčany (jako dárce) a obcí Kamenice (jako obdarovanou), kdy předmětem převodu jsou pozemky parc. č. 798/2 ostatní plocha, pohřebiště o výměře 1531 m2, parc. č. st. 73 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 a na ní umístněné budovy s č.p. 78 (márnice), parc. č. st. 77 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27m2 na ní umístěné budovy bez č.p/č.ev. (kolumbárium), součástí nemovitých věcí je ohradní hřbitovní zeď a vstupní brána, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ, na listu vlastnictví č. 2309 vedeném pro katastrální území Těptín. Starosta je pověřen podpisem smlouvy. 

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit uzavření Darovací smlouvy spojené se Smlouvou o zřízení služebností užívacího práva. 

Termín: 31.7.2021

8/25/ZOK/2021 Bezúplatný převod obecního pozemku parc.č. 826/1, v k.ú. Těptín
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Kamenice, se sídlem Ringhofferovo nám. 434, Olešovice, 251 68 Kamenice, IČ: 00240273, jako dárcem, a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 70891095, jako stranou obdarovanou, jejímž předmětem bude bezúplatný převod pozemku parc.č. 826/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 3.196 m2, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, v kat. území Těptín. Starosta je pověřen vyjednáním podmínek a podpisem Darovací smlouvy.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Kamenice a Středočeským krajem.

 

 

Termín: 28.2.2022

9/25/ZOK/2021 Rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek u změny č. 5 ÚPO Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

ukončení diskuse po vyčerpání přihlášených příspěvků do diskuse. 


10/25/ZOK/2021 Rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek u změny č. 5 ÚPO Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

pokračování jednání a hlasování po 22:00 hodině. 


11/25/ZOK/2021 Rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek u změny č. 5 ÚPO Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

ad a) návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny č. 5 ÚPO Kamenice během veřejného řízení dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
ad b) návrh vypořádání připomínek uplatněných k návrhu změny č. 5 ÚPO Kamenice během veřejného řízení dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
 

II. Zastupitelstvo obce Kamenice rozhodlo

o námitkách takto:
01 / Povodí Vltavy, s.p. / 20.7.2020 - A. vyhovět, B. vyhovět
02 / Krajská správa a údržba silnice Středočeského kraje / 18. 6. 2020 - vyhovět
03 / Eva Sadílková / 16.12.2019 - vyhovět, upravit "Pokyny pro úpravu návrhu změny" následovně: "V rámci změny č. 5 ÚPO Kamenice nebudou stanovovány obecné podmínky regulace minimální velikosti stavebního pozemku ani doplněny podmínky pro napojení na místní komunikace pro stavbu RD a BD.
04 / Libor Podzemský / 5.12.2019 - nevyhovět
05 / Zdeňka Světlíková / 20.1.2020 - nevyhovět
06 / Alexandra Benadie / 14.7.2020 - bod 1 vyhovět, bod 2 vyhovět
07 / Zora Rendlová / 4.6.2020 - nevyhovět, upravit "pokyny pro úpravu návrhu změny č. 5 nebude nic měnit na regulaci ploch individuální rekreace"
08 / Obec Kamenice / 21.7.2020 - bod 1 nevyhovět a upravit "Pokyny pro úpravu návrhu změny" následovně: "V rámci změny č. 5 ÚPO Kamenice nebudou stanovovány obecné podmínky regulace minimální velikosti stavebního pozemku ani doplněny podmínky pro napojení na místní komunikace pro stavbu RD a BD, bod 2 vyhovět
09 / Celestin Pišna / 8.3.2020 - nevyhovět
10 / Monika Dvorak, Bc. Jan Žoha, Marta Žohová / 24.2.2020 - vyhovět
11 / Josef Dvořák / 21.7.2020 - vyhovět 
12 / Vladimír Linek / 21.7.2020 - vyhovět
13 / Ing. Karel Bambásek / 21.7.2020 - vyhovět 
14 / Ing. Alena Dziadkiewiczová, Mgr. Roman Dziadkiewicz / 21.7.2020 - vyhovět  
15 / Marie a Stanislav Hajduškovi / 21.7.2020 - vyhovět 
16 / Antonín Hatlák / 19.7.2020 - nevyhovět
17 / Vanda Vondráková / 20.7.2020 - vyhovět  
18 / Libor Podzemský, Bohumil Hladík / 17.7.2020 - nevyhovět
19 / Jiří Kollar / 20.7.2020 - vyhovět 
20 / Veronika Hrabánková / 20.7.2020 - vyhovět
21 / Ing. Věra Somolová / 20.7.2020 - vyhovět
22 / Radomír Kabeláč / 20.7.2020 - nevyhovět
23 / Radomír Kabeláč ml., Radomír Kabeláč st. / 20.7.2020 - nevyhovět, ale v pokynech pro úpravu návrhu změny vypustit větu: "Nicméně lze v etapě dokumentace pro vydání posunout vymezení plochy DPP1 až úplně na severní hranu uvedených p.p.č. 239 a 60 v k.ú. Ládví."
24 / Mgr. Petr Nový / 19.7.2020 - bod 1 vyhovět, bod 2 vyhovět, ale upravit pokyny dle vypořádání námitky č. 8, bod 1
25 / Mgr. Lenka Nová / 19.7.2020 - vyhovět, ale upravit pokyny dle vypořádání námitky č. 8, bod 1
26 / Jana a Jaroslav Bizíkovi / 16.7.2020 - vyhovět, ale upravit pokyny dle vypořádání námitky takto: "V lokalitě Z5-40c bude připuštěna výstavba i při velikosti stavebního pozemku 674 m2"
27 / Mgr. Pavla Veselá / 20.7.2020, bod 1 nevyhovět, bod č. 2  "Vyhovět jen v rozsahu připomínky p. Vladimíra Hladíka č. 02 ze dne 2.8.2019, tj. Plochu L14 v lokalitě Ládví s funkčním využitím BC 2, tedy bytová čistá, požaduji mírně rozšířit západním směrem na p.p.č. 328/95, 328/96 a 332/8 v rozsahu jejich severní části, viz. zákres pod textem, s tím, že zde budou max. 2 stavební parcely, každá pro 1 RD s 1 bytovou jednotku."
28 / Ing. Ladislav Král / 20.7.2020 - bod 1 nevyhovět, bod 2  "Vyhovět jen v rozsahu připomínky p. Vladimíra Hladíka č. 02 ze dne 2.8.2019, tj. Plochu L14 v lokalitě Ládví s funkčním využitím BC 2, tedy bytová čistá, požaduji mírně rozšířit západním směrem na p.p.č. 328/95, 328/96 a 332/8 v rozsahu jejich severní části, viz. zákres pod textem, s tím, že zde budou max. 2 stavební parcely, každá pro 1 RD s 1 bytovou jednotku."
29 / Hana Panušková / 20.7.2020 - bod 1 vyhovět, bod 2 vyhovět, ale upravit pokyny dle vypořádání námitky č. 8, bod 1
30 / Karel Daněk / 21.7.2020, bod 1 nevyhovět, bod 2 vyhovět, bod 3 vyhovět
31 / Ing. Jan Procházka / 16.7.2020 - nevyhovět
32 / Martin Dvořák / 16.7.2020 - vyhovět
33 / Obec Kamenice, Odbor správy majetku / 15.7.2020 - vyhovět
34 / Zuzana Ronschak Vidová / 17.7.2020 - vyhovět
35 / Karolína Janečková / 21.7.2020 - vyhovět
36 / Marek Attila Janeček / 21.7.2020 - vyhovět
37 / Ing. Helena Weiserová / 21.7.2020 - vyhovět
38 / PhDr. Naděžda Tremlová / 21.7.2020 - vyhovět
39 / Ing. Jaroslav Liška / 21.7.2020 - vyhovět
40 / Marie Benešová / 21.7.2020 - vyhovět
41 / Vladimíra Benešová / 21.7.2020 - vyhovět
42 / Vladimíra Benešová / 21.7.2020 - vyhovět
43 / Vladimíra Benešová / 21.7.2020 - vyhovět
44 / Vladimíra Benešová / 21.7.2020 - vyhovět
45 / Vladimíra Benešová / 21.7.2020 - vyhovět
46 / Eva Lukášová, Jiří Lukáš / 20.7.2020 - nevyhovět, s ohledem na požadavky Městského úřadu Říčany, odboru ŽP, na zachování nivy potoka bude vypuštěno z návrhu změny č. 5 ÚPO Kamenice
47 / Josef Kučera st. / 20.7.2020 - nevyhovět
48 / Josef Kučera ml. / 20.7.2020 - nevyhovět
49 / Hana Hýžďalová / 20.7.2020 - nevyhovět
50 / PhDr. Naděžda Tremlová / 20.7.2020 - nevyhovět
51 / Ing. Petr Procházka, Romana Procházková / 8.3.2020 - nevyhovět
52 / Antonín Hatlák / 7.7.2020 - nevyhovět;
 

III. Zastupitelstvo obce Kamenice souhlasí

s vypořádáním připomínek tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto materiálu a zároveň ve vazbě na vypořádání připomínky Obce Kamenice uplatněné během společného projednání požadujeme vypustit slovo "stávajícím" v bodu (27) srovnávacího textu; 

IV. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá

pořizovateli promítnout vypořádání připomínek a přijaté rozhodnutí o námitkách prostřednictvím zodpovědného projektanta do finální podoby návrhu změny č. 5 ÚPO Kamenice a následně předložit zastupitelstvu obce návrh na vydání změny č. 5 ÚPO Kamenice.