Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 97. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 4.5.2021

1/97/ROK/2021 Darovací smlouva a smlouva o zřízení služebnosti užívacího práva - hřbitov Těptín
I. Rada obce Kamenice doporučuje

Zastupitelstvu obce Kamenice schválit Darovací smlouvu spojenou se Smlouvou o zřízení služebnosti užívacího práva podle § 1283 a následného občanského zákoníku mezi Římskokatolickou farností Říčany u Prahy, IČ 68380488, se sídlem Masarykovo náměstí 70/23, 251 01 Říčany (jako dárce) a obcí Kamenice (jako obdarovanou), kdy předmětem převodu jsou pozemky parc. č. 798/2 ostatní plocha, pohřebiště o výměře 1531 m2, parc. č. st. 73 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 a na ní umístněné budovy s č.p. 78 (márnice), parc. č. st. 77 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27m2 na ní umístěné budovy bez č.p/č.ev. (kolumbárium), součástí nemovitých věcí je ohradní hřbitovní zeď a vstupní brána, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ, na listu vlastnictví č. 2309 vedeném pro katastrální území Těptín. 

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit předložení Darovací smlouvy spojené se Smlouvou o zřízení služebností užívacího práva do zastupitelstva obce Kamenice dne 12.5.2021. 

Termín: 12.5.2021