Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 96. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 28.4.2021

1/96/ROK/2021 Uzavření Nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 628/1, stanoviště č. 3 prodejní plochy tržiště v k.ú. Ládví
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Nájemní smlouvy na dobu neurčitou od 29.4.2021 na část pozemku parc. č. 628/1, ostatní plocha, jiná plocha, stanoviště č. 3 prodejní plochy (tržiště), o výměře 24 m2, zapsané na LV 10001, k.ú. Ládví, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, s přihlášeným zájemcem Radkem Nárovcem, IČO: 06410553, se sídlem Benešovská 105, 251 68 Kamenice - Ládví, za účelem stánkového prodeje točené zmrzliny a případně rychlého občerstvení, za nájemné ve výši  2.050,- Kč/měsíc včetně DPH.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 628/1, stanoviště č. 3, prodejní plochy tržiště.

Termín: 31.5.2021
III. Rada obce Kamenice bere na vědomí

ukončení Nájemní smlouvy se společností iQuod s.r.o., IČO 25678426, dohodou ke dni 4.4.2021.


2/96/ROK/2021 Uzavření Nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 628/1, stanoviště č.1 prodejní plochy tržiště v k.ú. Ládví
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Nájemní smlouvy na dobu určitou od 1.5.2021 do 30.6.2021 na část pozemku parc. č. 628/1, ostatní plocha, jiná plocha, stanoviště č. 1 prodejní plochy (tržiště), o výměře 36 m2, zapsané na LV 10001, k.ú. Ládví, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, s přihlášeným zájemcem, firma Jiří Jánský, IČO 10141529, se sídlem U Vrtilky 71, 143 00 Praha - Cholupice, za účelem stánkového prodeje zahradnických výrobků a výpěstků, za nájemné ve výši 4.860,- Kč/měsíc/květen a 4.320,- Kč/měsíc/červen včetně DPH.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 628/1, stanoviště č.1, prodejní plochy tržiště.

Termín: 31.5.2021

3/96/ROK/2021 Záměr směny pozemků ve vlastnictví obce parc. č. 833/3 a pozemků parc. č. 460/1 a 463/2, vše v k.ú. Těptín
I. Rada obce Kamenice schvaluje

v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce směnit pozemek oddělený geometrickým plánem od pozemku parc. č. 833/3 - o celkové výměře 179 m2, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, vše v katastrálním území Těptín, ve vlastnictví Obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, za pozemek oddělený geometrickým plánem od pozemku parc. č.: 460/1 - zahrada o výměře 1.749 ma pozemku parc. č.: 463/2 - zahrada o výměře 101 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 67, v katastrálním území Těptín, pro obec Kamenice. Směňované pozemky jsou vyznačeny na snímku pozemkové mapy, který je přílohou tohoto materiálu. Zveřejněný záměr bude vyvěšen na úřední desce minimálně po dobu 15 dnů.  

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Těptín.

Termín: 31.12.2021

4/96/ROK/2021 Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 642/3 o výměře 34 m2, parc. č. 642/4 o výměře 26 m2 a parc. č. 642/5 o výměře 1 m2, vše v k.ú. Štiřín
I. Rada obce Kamenice schvaluje

v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce prodat pozemky parc. č. 642/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 34 m2, parc. č. 642/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 26 ma parc. č. 642/5 - ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 1 m2, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vše v k.ú. Štiřín, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, předem určenému zájemci za účelem sjednocení vlastnictví a faktického stavu. Plocha je vyznačena v situačním plánku, který je přílohou tohoto materiálu. Záměr bude zveřejněn na úřední desce minimálně po dobu 15 dnů.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zveřejnit záměr prodeje pozemků parc. č. 642/3 o výměře 34 m2, parc. č. 642/4 o výměře 26 m2 a parc. č. 642/5 - o výměře 1 m2, vše v k.ú. Štiřín na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.

Termín: 31.12.2021

5/96/ROK/2021 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření osadních výborů
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

výroční zprávy o činnosti a hospodaření osadních výborů za rok 2020.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

Předložit výroční zprávy o činnosti a hospodaření osadních výborů: Struhařov, Všedobrovice a Štiřín, Ládví a Skuheř zastupitelstvu obce Kamenice.

Termín: 30.6.2021
1.2.

Vyzvat k doplnění výročních zpráv o činnosti a hospodaření v souladu se Směrnicí pro činnost Osadních výborů č. 1/2016. Svolat společnou schůzi zástupců obce s předsedy Osadních výborů dne 18.5.2021 v 18:00.

Termín: 30.6.2021

6/96/ROK/2021 Směrnice č. 1/2021 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
I. Rada obce Kamenice schvaluje

Směrnici č. 1/2021 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ").


7/96/ROK/2021 Zadávací dokumentace - Rekonstrukce WC ZŠ Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

výzvu a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Rekonstrukce WC ZŠ Kamenice".

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

zahájit veřejnou zakázku na akci "Rekonstrukce WC ZŠ Kamenice".

Termín: 31.5.2021

8/96/ROK/2021 Záměr směny pozemků ve vlastnictví obce parc. č. 833/9, 855/22, parc. č. st. 1581 a pozemků parc. č. 533/92 a 533/104, vše v k.ú. Těptín
I. Rada obce Kamenice schvaluje

v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce směnit pozemky oddělené geometrickým plánem č. 1913-23302/2021 od pozemku parc. č. 833/2 a pozemku parc. č. 855/2 (nově vzniklý pozemek parc.č.: 833/9 -  o výměře 22 m2, pozemek parc.č.: 855/22 -  o výměře 43 m2 a pozemek parc. č. st. 1581 - zastavěná plocha o výměře 10 m2) zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vše v katastrálním území Těptín, ve vlastnictví Obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, za pozemky parc. č.: 533/104 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 114 ma 1/2 pozemku parc.č.: 533/92 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 2195 a č. 661, v katastrálním území Těptín, pro obec Kamenice. Směňované pozemky jsou vyznačeny na snímcích pozemkových map, které jsou přílohou tohoto materiálu. Zveřejněný záměr bude vyvěšen na úřední desce minimálně po dobu 15 dnů.  

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Těptín.

Termín: 31.12.2021

9/96/ROK/2021 Pachtovní smlouva k propachtování pozemku za účelem chovu ryb v k.ú. Štiřín
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Pachtovní smlouvy s panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  k propachtování pozemku, na dobu určitou, za účelem chovu ryb: pozemek parc. č. 521 - vodní plocha, rybník, o výměře 3.985 m2, v k.ú. Štiřín, za cenu 700,-Kč/rok, pozemek je zapsaný na LV 10001, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice. Plocha je vyznačena v situačním plánku, který je přílohou tohoto usnesení. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit uzavření Pachtovní smlouvy k propachtování pozemku dle přijatého usnesení.

Termín: 31.7.2021

10/96/ROK/2021 Obecně závazná vyhláška obce Kamenice č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2019

II. Rada obce Kamenice doporučuje

Zastupitelstvu obce Kamenice vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2019

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

obecně závaznou vyhlášku předložit  k projednání Zastupitelstvu obce Kamenice na jednání dne 12.5.2021 

Termín: 31.5.2021

11/96/ROK/2021 Zadávací dokumentace - Vodovod Týnská
I. Rada obce Kamenice schvaluje

výzvu a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Vodovod Týnská".

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

zahájit veřejnou zakázku na akci "Vodovod Týnská".

Termín: 31.5.2021

12/96/ROK/2021 Rozpočtové opatření č. 4
I. Rada obce Kamenice schvaluje

rozpočtové opatření č. 4 v předloženém znění.


13/96/ROK/2021 Program Zastupitelstva obce Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

návrh programu zasedání Zastupitelstva obce Kamenice konaného dne 12.5.2021, uvedeného v příloze usnesení.


14/96/ROK/2021 Návrh dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě - úsekové měření rychlosti
I. Rada obce Kamenice schvaluje

dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. VS/00007/2017/OP, na základě které Město Říčany zajišťuje v obci Kamenice výkon činnosti podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů tj. provádění úsekového měření rychlosti projíždějících vozidel,  kterým se v čl. IV. nově stanoví doba trvání smlouvy do 31.1.2024.

II. Rada obce Kamenice pověřuje

starostu vyjednáním s městem Říčany a zajištěním přesunu úsekového měření v lokalitě Ládví podle původního návrhu na Valnovku a vyjednáním dokončení druhé etapy úsekového měření v oblasti Štiřín-Všedobrovice, podle původního návrhu.