Znak
Zastupitelstvo obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Kamenice,
které se konalo dne 31.3.2021

1/23/ZOK/2021 Schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za zapisovatele zasedání paní Kristýnu Čičatko

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za ověřovatele zápisu Josefa Dvořáka a Štěpána Růžičku


2/23/ZOK/2021 Schválení programu 23. Zastupitelstva obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

program dnešního zastupitelstva.


3/23/ZOK/2021 Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 9/2020
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 9 schválené ROK dne 31. 12. 2020.


4/23/ZOK/2021 Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1/2021
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

rozpočtové opatření obce Kamenice č.1/2021 schválené ROK dne 28. 1. 2021


5/23/ZOK/2021 Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 2/2021
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

rozpočtové opatření č. 2 schválené ROK dne 3. 3. 2021


6/23/ZOK/2021 Rozpočtové opatření č. 3
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

rozpočtové opatření č. 3 v předloženém znění.


7/23/ZOK/2021 Informace o změně termínu
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

 

změnu termínu:
úkolu č. 5002 z usnesení 9/20/ZOK/2020 - Darovací smlouva - převod pozemku do vlastnictví obce Kamenice - pozemek parc. č: 619/94, k.ú Těptín, nový termín 30.6.2021


8/23/ZOK/2021 Darovací smlouva - převod do vlastnictví obce Kamenice -pozemek parc. č.: 228/24, k.ú Ládví
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

uzavření Darovací smlouvy mezi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako Dárce a Obcí Kamenice, jako Obdarovanou, kde předmětem převodu je pozemek parc.č. 228/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 5 m2, zapsáno na LV č. 3567, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální  pracoviště Praha - východ, katastrální území Ládví, obec Kamenice. Starosta je pověřen podpisem Darovací smlouvy.

Správní poplatek za vklad darovací smlouvy do katastru nemovitostí uhradí Obdarovaná.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis Darovací smlouvy.

Termín: 28.5.2021

9/23/ZOK/2021 Uzavření Smlouvy na koupi nemovité věci - pozemku parc. č. 553/3 v k.ú. Štiřín, obec Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

podle ustanovení § 85 písm. a)  ve spojení s § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jako prodávajícím na straně jedné, a Obcí Kamenice, se sídlem: Ringhofferovo náměstí 434, Olešovice, 251 68 Kamenice, IČO: 00240273, jako kupující na straně druhé, kde předmětem koupě a prodeje je pozemek parc.č. 553/3 - orná půda, o výměře pozemku 3.502 m2, v k.ú. Štiřín, zapsaný na LV č. 3773, vedeném pro kat. území Štiřín a obec Kamenice, Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - východ, a to za celkovou kupní cenu ve výši 250.000,-Kč. 

Návrh na vklad vlastnického práva k předmětu koupě a prodeje podá u příslušného Katastrálního úřadu Kupující. Smlouva o koupi nemovité věci je součástí tohoto usnesení. Zastupitelstvo obce Kamenice pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis smlouvy.

Termín: 30.6.2021