Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 94. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 30.3.2021

1/94/ROK/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-6007299/04
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-6007299/04 - s obsahem věcného břemene umístění, provozování, opravování a udržování Zařízení distribuční soustavy, mezi Obcí Kamenice (jako povinnou) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 (jako oprávněnou). Věcné břemeno se zřizuje k pozemkům parc. č. 838/1, parc. č. 839, parc. č. 840/1  a parc. č. 841/2, vše v kat. území Těptín, ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis smlouvy.

Termín: 31.7.2021

2/94/ROK/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-6001760/1
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-6001760/1 - s obsahem věcného břemene umístění, provozování, opravování a udržování Zařízení distribuční soustavy, mezi Obcí Kamenice (jako povinnou) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 (jako oprávněnou). Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc. č. 471/13, v kat. území Těptín, ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis smlouvy.

Termín: 31.7.2021

3/94/ROK/2021 Smlouva o pronájmu části pozemku parc.č. 642/127, v k.ú. Těptín, Kamenice - umístění reklamního poutače
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy o pronájmu části pozemku parc.č. 642/127 - ostatní plocha o výměře 344 m2, který je ve vlastnictví Obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, zapsáno na LV č. 10001 vedeném pro k.ú. Těptín, Obec Kamenice, Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ, předem určenému zájemci společnosti outdoor akzent s.r.o., za účelem umístění reklamního poutače Max Cube o výměře 2,5 m x 2,65 m a výšce 6 m, na dobu určitou od 15.3. 2021 do 15.4.2021, za nájemné ve výši 10.000,- Kč + DPH. 

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 642/127.

Termín: 30.4.2021

4/94/ROK/2021 Výpověď nájemní smlouvy
I. Rada obce Kamenice schvaluje

výpověď Nájemní smlouvy, uzavřené dne 24. ledna 2020, mezi nájemcem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ a Obcí Kamenice jako pronajímatelem, bytu č. 2 nacházejícím se v 2. nadzemním podlaží domu č.p. 1062, na adrese Ringhofferova 1062, 251 68 Kamenice. Byt se nachází v budově č.p. 1062 (objekt bydlení), který je součástí pozemku st. parc. č. 105/2, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ, na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Kamenice a katastrální území Těptín. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, kdy bude výpověď doručena nájemci. Nájem skončí uplynutím výpovědní doby. Starosta je pověřen podpisem výpovědi.

 

 

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit výpověď nájemní smlouvy.

Termín: 30.4.2021

5/94/ROK/2021 Zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Kamenice"
I. Rada obce Kamenice schvaluje

předloženou Zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele služeb v oblasti odpadového hospodářství a závazný návrh Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, a to včetně všech jejich příloh  pro zadávací řízení na nadlimitní veřejné zakázky na služby v oblasti nakládání s odpady obce, zadávané v otevřeném zadávacím řízení dle §56 a následujících, zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "ZZVZ") s názvem "Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Kamenice", v předloženém znění. Starosta je pověřen podpisem zadávací dokumentace.

II. Rada obce Kamenice bere na vědomí

že starosta obce je pověřen zastupováním obce Kamenice.

  

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

zajistit podepsání zadávací dokumentace k zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku.

Termín: 30.4.2021

6/94/ROK/2021 Program Zastupitelstva obce Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

návrh programu zasedání Zastupitelstva obce Kamenice konaného dne 21.4.2021, uvedeného v příloze usnesení.


7/94/ROK/2021 Plán činností Technických služeb Kamenice pro rok 2021
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

plán činností Technických služeb Kamenice, příspěvková organizace pro rok 2021.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

zajistit předložení Plánu činností pro rok 2021 řediteli Technických služeb Kamenice, příspěvková organizace.

Termín: 7.4.2021

8/94/ROK/2021 Záměr pronájmu prodejní plochy, stanoviště č. 1 na části pozemku parc.č. 628/1, k.ú. Ládví, Ringhofferovo náměstí
I. Rada obce Kamenice schvaluje

v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce k pronájmu části pozemku parc. č. 628/1 - prodejní plochy označené číslem 1 o výměře cca 36 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001, k.ú. Ládví, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice. Plocha je vyznačena v situačním plánku, který je přílohou tohoto usnesení. Zveřejněný záměr bude vyvěšen na úřední desce minimálně po dobu 15 dnů. Nabídky musí být podány písemně a v případě přihlášení více zájemců bude rozhodovat výše nabídnuté ceny.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc.č.628/1 - prodejní plochy označené číslem 1 o výměře cca 36 m2, v k.ú. Ládví na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.

Termín: 30.4.2021

9/94/ROK/2021 Žádost o finanční dar Lince bezpečí, z.s.
I. Rada obce Kamenice schvaluje

poskytnutí příspěvku Lince bezpečí, z.s. se sídlem Ústavní 95, 18102 Praha 8 ve výši 10.000,- Kč.

II. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Kamenice a Linkou bezpečí, z.s.

III. Rada obce Kamenice pověřuje

starostu obce podpisem darovací smlouvy

IV. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

Vyhotovení darovací smlouvy pro výše uvedený subjekt

Termín: 31.5.2021

10/94/ROK/2021 Dodatek č.2 k SoD 0191/2020 - Chodník ZŠ přes hráz
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 0191/2020 uzavřené se společností HES stavební s.r.o. se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00, Praha 4, IČ: 28143213 dne 15.9.2020, kterým se mění Cena za dílo.

II. Rada obce Kamenice pověřuje

starostu podpisem dodatku č.2 ke smlouvě o dílo 0191/2020.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

předložení dodatku č. 2 starostovi obce k podpisu.

Termín: 30.4.2021