Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 92. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 3.3.2021

1/92/ROK/2021 Rozpočtové opatření č. 2
I. Rada obce Kamenice schvaluje

rozpočtové opatření č. 2 v předloženém znění.


2/92/ROK/2021 Zahájení JŘBU 2 - zadání služby "Sběru, přepravy a odstraňování odpadu" vybranému dodavateli
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

Výsledek jednacího řízení bez uveřejnění za účelem zadání veřejné zakázky na služby s názvem "Sběr, přeprava a odstraňování odpadu 2021" zahájené jednáním s dodavatelem FCC Česká republika, s.r.o., IČ: 458 09 712 (dále jen "zadávací řízení").

II. Rada obce Kamenice rozhodla

V návaznosti na výsledek zadávacího řízení uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady uzavřené dne 22. 5. 2018 mezi Obcí Kamenice a FCC Česká republika, s.r.o., IČ: 458 09 712, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení (dále také jen "dodatek"). Starosta je pověřen uzavřením dodatku. 

III. Rada obce Kamenice ukládá

Ing. Pavlovi Čermákovi, starostovi obce, zabezpečit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení v souladu s ust. § 126 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek, a to do 30ti dnů od uzavření dodatku č. 2. 

IV. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit uzavření dodatku č. 2. 

Termín: 31.3.2021