Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 91. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 23.2.2021

1/91/ROK/2021 Dohoda o poskytnutí příspěvku obci na vodovod, ulice Týnská - splátky
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření dohody o poskytnutí příspěvku na vodovod mezi obcí Kamenice (jako "obec") a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ (jako "vlastník objektu" č.p. 2823). Předmětem je stanovení splátkového kalendáře s tím, že částka bude uhrazena ve 12-ti měsíčních splátkách. První splátka proběhne ke dni 15.4.2021. Starosta je pověřen podpisem dohody.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

zajistit uzavření dohody.

Termín: 15.4.2021

2/91/ROK/2021 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 642/127, v k.ú. Těptín, Kamenice - umístění reklamního poutače o výměře 2,5 x 2,65 m
I. Rada obce Kamenice schvaluje

v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce ke krátkodobému pronájmu části pozemku parc.č. 642/127 - ostatní plocha o výměře 344 m2, předem určenému zájemci společnosti outdoor akzent s.r.o., za účelem umístění reklamního poutače Max Cube o výměře 2,5 m x 2,65 m a výšce 6 m. Pozemek parc.č. 642/127 je zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, v k.ú. Těptín, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice. Plocha je vyznačena v situačním plánku, který je přílohou tohoto usnesení. Zveřejněný záměr bude vyvěšen na úřední desce minimálně po dobu 15 dnů. Připomínky a návrhy k tomuto záměru mohou být písemně uplatněny na podatelně obecního úřadu obce Kamenice po dobu zveřejnění záměru na úřední desce. 

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit zveřejnění záměru.

Termín: 31.5.2021

3/91/ROK/2021 Žádost o poskytnutí dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj "Podpora rozvoje regionů".
I. Rada obce Kamenice schvaluje

podání žádosti o dotaci "Stavební úpravy KD a ZŠ WC" do programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Podpora rozvoje regionů - dotační titul 117D8220E "Rekonstrukce a přestavba veřejných budov", která bude zaměřena na stavební úpravy v kulturním domě a stavební úpravy toalet v Základní škole v Kamenici.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

podat žádost o dotaci do programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a jeho dotačního titulu "Podpora rozvoje regionů".

Termín: 12.3.2021

4/91/ROK/2021 Tajemník obecního úřadu Kamenice
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

výsledek výběrového řízení na pozici tajemníka Obecního úřadu Kamenice vyhlášeného dne 16.11.2020.

II. Rada obce Kamenice bere na vědomí

rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu se jmenováním pana Mgr. Jakuba Lapáčka, ░░░░ ░░░░ do funkce tajemníka Obecního úřadu Kamenice.


5/91/ROK/2021 Žádost o odložení zasedání zastupitelstva Obce Kamenice
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

žádost o odložení zasedání zastupitelstva obce Kamenice.

II. Rada obce Kamenice nesouhlasí

s návrhem formulovaným v této žádosti.


6/91/ROK/2021 Pronájem 2ks sloupů veřejného osvětlení pro účely umístění reklamy - Ládví
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření smlouvy o pronájmu dvou sloupů veřejného osvětlení za účelem umístění reklamy mezi Obcí Kamenice (jako pronajímatel) a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  (jako nájemce) a to od 1. 1.2021 do 31.12.2021. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.


7/91/ROK/2021 Ukončení nájemní smlouvy dohodou smluvních stran - parkourové hřiště
I. Rada obce Kamenice revokuje

usnesení č. 8/74/ROK/2020 Rady obce Kamenice ze dne 15.7.2020, jenž bylo schváleno v tomto znění:

ukončení Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 619/60 dohodou smluvních stran k 30.6.2021 z důvodu žádosti nájemce o prodloužení výpovědní doby k výpovědi z nájmu pozemku ze strany pronajímatele ze dne 31.3.2020. Starosta je pověřen podpisem Dohody o ukončení Nájemní smlouvy.

 

 

II. Rada obce Kamenice schvaluje

ukončení Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 619/60 s nájemcem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ dohodou  k 28.2.2021 z důvodu koronavirové pandemie v ČR. Starosta je pověřen podpisem Dohody o ukončení Nájemní smlouvy.

 

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit uzavření Dohody k ukončení Nájemní smlouvy k 28.2.2021 a uvedení prostoru do původního stavu do 31.3.2021

Termín: 30.4.2021

8/91/ROK/2021 Jmenování vedoucí Stavebního úřadu
I. Rada obce Kamenice jmenuje

Ivu Petrovou vedoucí Stavebního úřadu s účinností ode dne 1.3.2021.