Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 88. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 20.1.2021

1/88/ROK/2021 Pachtovní smlouva k propachtování pozemků za účelem chovu ryb v k.ú. Těptín a k.ú. Ládví
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Pachtovní smlouvy s░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ k propachtování pozemků na dobu určitou do 31.12.2025 za účelem chovu ryb: pozemek parc. č. 29, o výměře 760 m2, vodní plocha, vodní nádrž umělá, k.ú. Těptín za cenu 700,-Kč/ rok, pozemek parc.č. 587/1, vodní plocha, rybník, o výměře 1247 m2, k.ú. Ládví za cenu 500,-Kč/ rok, pozemek parc.č. 517/12, vodní plocha, vodní nádrž umělá, o výměře 2010 m2, k.ú. Ládví za cenu 800,-Kč/ rok, pozemek parc.č. 42, vodní plocha, vodní nádrž umělá, o výměře 1332 m2, k.ú. Ládví za cenu 700,-Kč/ rok, všechny pozemky jsou zapsané na LV 10001, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice. Plocha je vyznačena v situačním plánku, který je přílohou tohoto usnesení. 

II. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Pachtovní smlouvy s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , k propachtování pozemků na dobu určitou do 31.12.2025 za účelem hospodaření jako pastviny: pozemek parc.č. 68/1, trvalý travní porost, o výměře 2.871 m2, k.ú. Ládví za cenu 200,-Kč/ rok, pozemek parc.č. 75/1, trvalý travní porost, o výměře 1409 m2, k.ú. Ládví za cenu 200,-Kč/ rok, pozemky jsou zapsané na LV 10001, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice. Plocha je vyznačena v situačním plánku, který je přílohou tohoto usnesení.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit uzavření Pachtovní smlouvy k propachtování pozemků dle přijatého usnesení.

Termín: 30.4.2021
1.2.

Zajistit vyvěšení záměru na pacht Dolního všedobrovického rybníka.

Termín: 30.4.2021

2/88/ROK/2021 Zásady pro poskytování finančního příspěvku obce Kamenice na úhradu poplatku za komunální odpad + Smlouva o poskytnutí příspěvku
I. Rada obce Kamenice revokuje

Usnesení č. 1/87/ROK/2021 ve znění: schvaluje Zásady pro poskytování finančního příspěvku obce Kamenice na úhradu poplatku za komunální odpad ve znění, které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

II. Rada obce Kamenice schvaluje

Zásady pro poskytování finančního příspěvku obce Kamenice na úhradu poplatku za komunální odpad, včetně Smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu poplatku za svoz komunálního odpadu ve znění, které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto usnesení.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zveřejnit Zásady pro poskytování finančního příspěvku obce Kamenice na úhradu poplatku za komunální odpad včetně Smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu poplatku za svoz komunálního odpadu na stránkách obce. 

Termín: 25.1.2021

3/88/ROK/2021 Dodatek č.1 k SoD 0191/2020 - Chodník ZŠ přes hráz
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 0191/2020 uzavřené se společností HES stavební s.r.o. se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00, Praha 4, IČ: 28143213 dne 15.9.2020, kterým se mění Doba plnění a Cena za dílo.

II. Rada obce Kamenice pověřuje

starostu podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 0191/2020.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

předložení dodatku č.1 starostovi obce k podpisu.

Termín: 28.2.2021

4/88/ROK/2021 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-12-6018781/VB/3, Olešovice, kNN - parc. č.: 657/2
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-6018781/VB/3 Olešovice, Olšová - kNN - parc. č. 571/8 mezi Obcí Kamenice (jako "Budoucí povinnou") a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035 (jako "Budoucí oprávněnou"), smlouva SoBS VB_ČEZd_0035r01z02. Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc.č. 657/2, kat. území Ládví, vše ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis smlouvy.

Termín: 30.6.2021

5/88/ROK/2021 Dodatek č.3 k SoD 311/2019 - Intenzifikace ČOV Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. 311/2019 uzavřené se společností Metrostav a ENVI-PUR pro ČOV Kamenice se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň, Správce společnosti: Metrostav a.s. se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň IČ 00014915, Společník společnosti: ENVI-PUR, s.r.o. se sídlem Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice IČ 25166077 dne 23.8.2019, kterým se mění cena za dílo.

II. Rada obce Kamenice pověřuje

starostu podpisem dodatku č.3 ke smlouvě o dílo 311/2019.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

předložení dodatku č.3 starostovi obce k podpisu.

Termín: 28.2.2021