Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 87. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 6.1.2021

1/87/ROK/2021 Zásady pro poskytování finančního příspěvku obce Kamenice na úhradu poplatku za komunální odpad
I. Rada obce Kamenice schvaluje

Zásady pro poskytování finančního příspěvku obce Kamenice na úhradu poplatku za komunální odpad ve znění, které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zveřejnit Zásady pro poskytování finančního příspěvku obce Kamenice na úhradu poplatku za komunální odpad na stránkách obce. 

Termín: 11.1.2021

2/87/ROK/2021 Uzavření příkazní smlouvy na advokátní služby
I. Rada obce Kamenice souhlasí

s pokračováním spolupráce s advokátem JUDr. Michalem Bernardem, Ph.D.

II. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření příkazní smlouvy mezi obcí Kamenice a Advokátní kanceláří Dohnal & Bernard. s.r.o. na dobu neurčitou. Příkazní smlouva je přílohou tohoto usnesení. Starosta je pověřen podpisem této smlouvy.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

předložit starostovi smlouvu k podpisu.

Termín: 31.1.2021

3/87/ROK/2021 Program Zastupitelstva obce Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

návrh programu zasedání Zastupitelstva obce Kamenice konaného dne 27.1.2021, uvedeného v příloze usnesení.


4/87/ROK/2021 Výroční zpráva za rok 2020 podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

výroční zprávu za rok 2020 podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


5/87/ROK/2021 Mimořádná odměna ředitelce MŠ Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

mimořádnou odměnu ředitelce MŠ Kamenice Mgr. Janě Boučkové.