Znak
Zastupitelstvo obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Kamenice,
které se konalo dne 9.12.2020

1/22/ZOK/2020 Schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za zapisovatele zasedání paní Kristýnu Čičatko

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za ověřovatele zápisu Stanislava Kalaše a Štěpána Růžičku.


2/22/ZOK/2020 Schválení programu 22. Zastupitelstva obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

program dnešního zastupitelstva.


3/22/ZOK/2020 Obecně závazná vyhláška obce Kamenice č.2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje a vydává

obecně závaznou vyhlášku obce Kamenice č. 2/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2015 a č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kamenice.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

zveřejnění  obecně závazné vyhlášky č.2/2020 na úřední desce

Termín: 31.12.2020

4/22/ZOK/2020 Obecně závazná vyhláška obce Kamenice č.3/2020, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje a vydává
1.

obecně závaznou vyhlášku č.3/2020 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2019. Obecně závaznou vyhláškou č.3/2020 se stanovuje poplatek za komunální odpad. 

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

zveřejnění obecně závazné vyhlášky č.3/2020 na úřední desce

Termín: 31.12.2020

5/22/ZOK/2020 Seznámení s rozpočtovým opatřením č.7 schváleném radou obce
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

rozpočtové opatření č.7 schválené Radou obce Kamenice dne 25. 11. 2020.


6/22/ZOK/2020 Rozpočtové opatření č. 8
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

rozpočtové opatření č. 8 v předloženém znění.


7/22/ZOK/2020 Rozpočet obce Kamenice pro rok 2021
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

Rozpočet obce Kamenice pro rok 2021 dle přiloženého návrhu.


8/22/ZOK/2020 Schválení posledního rozpočtového opatření v roce 2020 Radou obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice pověřuje

Radu obce Kamenice ke schválení posledního rozpočtového opatření v roce 2020 dle skutečnosti. ZOK bude s rozpočtovým opatřením ROK seznámeno na prvním zasedání Zastupitelstva obce Kamenice v roce 2021.


9/22/ZOK/2020 Schválení pořízení regulačního plánu K8
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

pokračování v zasedání a hlasování po 22. hodině.


10/22/ZOK/2020 Schválení pořízení regulačního plánu K8
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

návrh (podnět) p. ░░░░ ░░░░ ░ na pořízení regulačního plánu pro lokalitu K8 dle platného územního plánu obce Kamenice dle přílohy tohoto materiálu,

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

pořízení regulačního plánu K8 z podnětu, s tím, že náklady na zpracování regulačního plánu projektantem a na mapové podklady ponese v plné výši žadatel,

III. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá

pořizovateli, Obecnímu úřadu Kamenice zajisti pořízení regulačního plánu K8 poté, co zastupitelstvu bude předložen ke schválení návrh zadání regulačního plánu. Termín do 28. února 2021


11/22/ZOK/2020 Výzva k podání žádostí o neinvestiční dotaci na podporu činnosti nestátních neziskových organizací
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

"Výzvu k podání žádosti o neinvestiční dotaci na podporu činnosti nestátních neziskových organizací (v případě dotačního programu ROZJEZDY jsou přípustné i fyzické osoby) působících na území obce Kamenice, které zajišťují sportovní, kulturní a volnočasovou aktivitu" včetně jejich příloh.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

Kanceláři obce Kamenice zveřejnění dokumentu na úřední desce obce Kamenice

Termín: 29.1.2021

12/22/ZOK/2020 Změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace "Technické služby Kamenice, příspěvková organizace"
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace "Technické služby Kamenice, příspěvková organizace" ve znění, které tvoří přílohu tohoto usnesení.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Ing. Pavlovi Čermákovi
1.1.

starostovi zajistit zaslání úplného změní zřizovací listiny příspěvkové organizace "Technické služby Kamenice, příspěvková organizace" do sbírky listin obchodního rejstříku.

Termín: 29.1.2021

13/22/ZOK/2020 Směna pozemku parc.č. 787/2 za oddělenou část pozemku parc.č. 810/1, k.ú. Těptín
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

podle ustanovení § 85 písm. a)  ve spojení s § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Směnné smlouvy mezi Obcí Kamenice jako "První směňující" a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako "Druhou směňující", kde předmětem směny je pozemek parc.č. 787/2 o výměře 104 m2, v kat. území Těptín, obec Kamenice a díly a + b o výměře 104 m2 (oddělené geometrickým plánem č. 1880-21962/2020 ze dne 14.9.2020) od pozemku parc.č. 810/1, které byly sceleny s pozemkem parc.č. 834/1, oba pozemky v kat. území Těptín, obec Kamenice. Pozemky jsou zapsané na listech vlastnictví 10001 a 3724. Správní poplatek za vklad směnné smlouvy do katastru nemovitostí uhradí "První směňující". Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis směnné dle přijatého usnesení Zastupitelstva obce Kamenice.

Termín: 28.2.2021

14/22/ZOK/2020 Informace o změně termínu
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

 

změnu termínu:
úkolu č. 4183 z usnesení 15/15/ZOK/2019 - Aktualizace Obecně závazné vyhlášky č.2/2006, nový termín 28.2.2021