Znak
Zastupitelstvo obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Kamenice,
které se konalo dne 21.10.2020

1/21/ZOK/2020 Schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za zapisovatele zasedání paní Kristýnu Čičatko

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za ověřovatele zápisu Jiřího Topinku a Josefa Dvořáka.


2/21/ZOK/2020 Schválení programu 21. Zastupitelstva obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

program dnešního zastupitelstva.


3/21/ZOK/2020 Obecně závazná vyhláška obce Kamenice č. 1/2020, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje a vydává

Obecně závaznou vyhlášku obce Kamenice č. 1/2020,kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

zveřejnění obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 na úřední desce

Termín: 30.10.2020

4/21/ZOK/2020 Bezpečnostní situace v obci Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

plnění úkolu z usnesení číslo 7/17/ZOK/2020 - Bezpečnostní situace v Kamenici ze dne 19.2.2020

II. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

statistická data kriminality obce Kamenice za období 1/2017 - 5/2020, zpracovány odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra


5/21/ZOK/2020 Přísedící Okresního soudu Praha-východ
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

navržené kandidáty: ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  na pozici přísedících Okresního soudu Praha-východ.


6/21/ZOK/2020 Střednědobý výhled rozpočtu obce Kamenice 2020 - 2024
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu obce Kamenice v předloženém znění.


7/21/ZOK/2020 Střednědobý výhled rozpočtu obce Kamenice 2020 - 2024
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

Posunutí bodů o územním plánu obce Kamenice tak, že body 8.,9.10. budou přesunuty za bod. č. 13 .


8/21/ZOK/2020 Směna pozemku parc.č.: 740/4 ve vlastnictví Obce Kamenice za ideální polovinu pozemků parc.č.: 359/19 a 362/4, k.ú. Ládví
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

podle ustanovení § 85 písm. a)  ve spojení s § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Směnné smlouvy mezi Obcí Kamenice jako "První směňující" a PPK 765 a.s., Nový svět 89/4, Hradčany, 118 00 Praha 1, IČ: 27400506 jako "Druhou směňující", kde předmětem směny je pozemek parc.č. 740/4 o výměře 120 m2, v kat. území Ládví, obec Kamenice, nově vzniklý oddělením od pozemku parc.č. 740/2 o původní výměře 856 m2 a ideální polovina pozemků parc.č. 359/19 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 144 m2 a parc.č. 362/4 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 44 m2, v kat. území Ládví, obec Kamenice. Pozemky jsou zapsané na listech vlastnictví 10001 a 3793.

Správní poplatek za vklad směnné smlouvy do katastru nemovitostí uhradí "První směňující".

 

 

 

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.
Zajistit uzavření Směnné smlouvy dle přijatého usnesení Zastupitelstva obce Kamenice.
Termín: 31.1.2021

9/21/ZOK/2020 Prodej pozemku parc. č.: 503/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 48 m2, k.ú. Štiřín
I. Zastupitelstvo obce Kamenice revokuje

usnesení č. 6/19/ZOK/2020 Zastupitelstva obce Kamenice ze dne 24.6.2020, jenž bylo schváleno v tomto znění:

podle ustanovení § 85 písm. a)  ve spojení s § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Kamenice, jako prodávající, a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jako kupující, kde předmětem prodeje je pozemek parc.č.: 503/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 48 m2, zapsaného na LV č. 10001, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, v kat. území Štiřín, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - východ, za kupní cenu 1.850,-Kč/m2, a to do výlučného vlastnictví kupující. Kupující uhradí správní poplatek za vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.       

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

podle ustanovení § 85 písm. a)  ve spojení s § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Kamenice, jako prodávající, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako kupující, kde předmětem prodeje je pozemek parc.č.: 503/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 48 m2, zapsaného na LV č. 10001, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, v kat. území Štiřín, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - východ, za kupní cenu 1.850,-Kč/m2, a to do výlučného vlastnictví kupující. Kupující uhradí správní poplatek za vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.       


10/21/ZOK/2020 Sdělení Ministerstva vnitra
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

sdělení Ministerstva vnitra, kde konstatuje, že v obsahu jednacího řádu zastupitelstva obce Kamenice se nenachází skutečnosti, které by mohly být v rozporu se zákonem.