Znak
Zastupitelstvo obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Kamenice,
které se konalo dne 16.9.2020

1/20/ZOK/2020 Schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za zapisovatele zasedání paní Bc. Kateřinu Kottasovou.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za ověřovatele zápisu Jiřího Topinku a Stanislava Kalaše.


2/20/ZOK/2020 Schválení programu 20. Zastupitelstva obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za bod č. 9 Darovací smlouva - převod pozemku do vlastnictví obce vložit bod č. 10 Informace k firmě Strojmetal s.r.o.


3/20/ZOK/2020 Schválení programu 20. Zastupitelstva obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

program dnešního zastupitelstva.


4/20/ZOK/2020 Změna jednacího řádu Zastupitelstva obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

záznam jednání s Ministerstvem vnitra a upozornění na nezákonnost ze dne 4. 6. 2020 a výzvu k zjednání nápravy do 10. 10. 2020 úpravou Jednacího řádu Zastupitelstva obce Kamenice

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

nový Jednací řád Zastupitelstva obce Kamenice ve znění níže uvedených změn, jehož celé znění je přílohou tohoto usnesení, a současně přijetím tohoto nového Jednacího řádu Zastupitelstva obce Kamenice ruší Jednací řád Zastupitelstva obce Kamenice schválený usnesením 4/18/ZOK/2020 ze dne 6. 5. 2020

III. Zastupitelstvo obce Kamenice ruší

článek VI. odst. 3 Jednacího řádu
článek VI. odst. 13 Jednacího řádu
článek XI. odst. 2 Jednacího řádu
článek VI. odst. 12 Jednacího řádu

článek XII. odst. 4 Jednacího řádu
článek XII. odst. 8 Jednacího řádu


 

IV. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje nový

1.    článek VI. odst. 3 Jednacího řádu ve znění:
Není-li při zahájení zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání a svolá tak, aby se konalo do 15-ti dnů náhradní zasedání k témuž nebo zbývajícímu programu. 

2.    článek VI. odst. 13 Jednacího řádu ve znění:

Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, nebo by byl z jiného důvodu ve střetu zájmů, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. 

3.    článek XI. odst. 2 Jednacího řádu ve znění:

Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod poloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů (např. časových), zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání, v těchto případech zasedání svolá tak, aby se konalo znovu do 15 dnů.

4.    článek VI. odst. 12 Jednacího řádu ve znění:

Zastupitelstvo rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předložena k rozhodnutí podle § 105 ZO.

5.    článek XII. odst. 4 Jednacího řádu ve znění:

Zápis pořizuje zapisovatel do 10-ti dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Zápis je v písemné podobě uložen u tajemníka obecního úřadu k nahlédnutí. Tajemník OÚ zodpovídá za vedení evidence podkladů pro zasedání zastupitelstva obce. Tato evidence obsahuje veškeré podklady k těmto jednáním včetně originálu zveřejněného programu zasedání s vyznačením doby zveřejnění dle ZO a také včetně e-mailové korespondence, která se týká rozeslání podkladů. Podklady, které jsou předány přímo na místě zasedání, mají na sobě tuto informaci vyznačenu včetně jména předkladatele tohoto dokumentu.

6.    článek XII. odst. 8 Jednacího řádu ve znění:
Ze zasedání zastupitelstva může být pořízen i audiovizuální záznam, který bude dle technických možností zveřejněn na internetových stránkách obce. Pořizovatel je povinen postupovat v souladu s obecně závazným právními předpisy, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění, ale i dalších předpisů, jakým je např. zákon č. 365/2000Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů nebo zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, zejména podle §4 a násl. zákona č. 99/2019 Sb., je nutné minimálně audiozáznam otitulkovat, případně vybavit komentářem (psaným) pro osoby s postižením sluchu.

V. Zastupitelstvo obce Kamenice konstatuje

že zasedání se od tohoto okamžiku řídí novým Jednacím řádem

VI. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Ing. Pavlovi Čermákovi
1.1.

Starostovy obce Kamenice zveřejnění nového jednacího řádu, jehož celé znění je uvedeno v příloze tohoto usnesení

Termín: 9.10.2020

5/20/ZOK/2020 Seznámení s rozpočtovým opatřením č.5
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

rozpočtové opatření č.5 schválené ROK dne 5. 8. 2020


6/20/ZOK/2020 Navýšení neinvestičního příspěvku pro Mateřskou školu Kostelec u Křížku
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

navýšení neinvestičního příspěvku pro Mateřskou školu Kostelec u Křížku v rozpočtu obce Kamenice o 40.000,- Kč na rok 2020. Celková výše neinvestičního příspěvku pro rok 2020 je 315.323,-Kč.


7/20/ZOK/2020 Navýšení neinvestičního příspěvku pro Technické služby Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

navýšení neinvestičního příspěvku pro Technické služby Kamenice, příspěvková organizace v rozpočtu obce Kamenice o 300.000,- Kč na rok 2020. Celková výše neinvestičního příspěvku pro rok 2020 je 5.637.000,-Kč.


8/20/ZOK/2020 Rozpočtové opatření č.6
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

rozpočtové opatření č. 6 v předloženém znění


9/20/ZOK/2020 Darovací smlouva - převod pozemku do vlastnictví obce Kamenice - pozemek parc. č: 619/94, k.ú Těptín
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

podle ustanovení § 85 písm. a)  ve spojení s § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů uzavření Darovací smlouvy mezi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , společně jako Dárci a Obcí Kamenice, jako Obdarovanou, kde předmětem převodu je pozemek parc. č.: 619/94 - zahrada, o celkové výměře 27 m2, oddělený od pozemku parc.č. 619/7 - zahrada o původní výměře 3.128 m2, zapsáno na listu vlastnictví 2134, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ, katastrální území Těptín, obec Kamenice.

Správní poplatek za vklad darovací smlouvy do katastru nemovitostí uhradí Obdarovaný.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis Darovací smlouvy.

Termín: 31.12.2020