Znak
Zastupitelstvo obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 17. zasedání Zastupitelstva obce Kamenice,
které se konalo dne 19.2.2020

1/17/ZOK/2020 Schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za zapisovatele zasedání paní Bc. Kateřinu Kottasovou.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za ověřovatele zápisu pana Stanislava Kalaše a PharmDr. Štěpána Růžičku.


2/17/ZOK/2020 Schválení programu 16. Zastupitelstva obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

program dnešního zastupitelstva.


3/17/ZOK/2020 Struhařovská pila
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

informaci starosty o dosavadních jednáních o možném odkupu celého pozemku i části předmětného pozemku s majitelem pozemku panem Janem Gillernem. Majitel pozemku stojí za původně nabízenou cenou 1300 Kč/m2. Při celkové výměře jde o investici v řádu 18 mil. Kč. Rovněž bere na vědomí informaci starosty o tom, že obec nedostala dotaci na nákup a nové využití brownfieldu.


4/17/ZOK/2020 Uvolnění 1. místostarosty pro výkon funkce
I. Zastupitelstvo obce Kamenice revokuje

usnesení 5/5/ZOK/2018 ze dne 1.11.2018 následovně

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

nové znění odstavce 3 takto: dlouhodobě uvolněnými členy jsou: 

1. starosta obce Kamenice

2. 1. místostarosta obce Kamenice

III. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

uvolnění 1. místostarosty pro výkon funkce od 1. března 2020.


5/17/ZOK/2020 Žádost o finanční dar - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje, sídlem ul. Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno ve výši 25.000,- Kč.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Kamenice a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, sídlem ul. Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno, zastoupeným plk. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem HZS Středočeského kraje, vrchním radou.

 

III. Zastupitelstvo obce Kamenice pověřuje

starostu obce podpisem darovací smlouvy

IV. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

předložit darovací smlouvu starostovi k podpisu.

Termín: 31.3.2020

6/17/ZOK/2020 Informace ohledně aplikace Obecně závazné vyhlášky obce Kamenice č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

informaci ohledně aplikace Obecně závazné vyhlášky obce Kamenice č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu 


7/17/ZOK/2020 Bezpečnostní situace v Kamenici
I. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Ing. Pavlovi Čermákovi
1.1.

starostovi obce Kamenice, zajistit zpracování odborné analýzy bezpečnostní situace v obci Kamenice zaměřené na zvýšení bezpečnosti v obci Kamenice a jejím okolí. Součástí analýzy bude i kvalifikovaný odhad nákladů pro analyzovaná řešení.

Termín: 30.5.2020
2. Ing. Pavlovi Čermákovi
2.1.

starostovi obce Kamenice informovat zastupitele o obsahu a výsledcích této analýzy na nejbližším jednání zastupitelstva.

Termín: 30.5.2020

8/17/ZOK/2020 Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 0746/16/5641 s ČSOB
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

uzavření dodatku č. 3  ke smlouvě o úvěru č. 0746/16/5641 s Československou obchodní bankou, a.s.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice pověřuje

Ing. Pavla Čermáka k podpisu dodatku č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 0746/16/5641 s Československou obchodní bankou, a.s.

III. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá

Ing. Marcele Michalikové zajistit uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 0746/16/5641 s Československou obchodní bankou, a.s.


9/17/ZOK/2020 Uzavření Kupní smlouvy na pozemek parc. č. 75/1 v k.ú. Těptín
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

podle ustanovení § 85 písm. a)  ve spojení s § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Kupní smlouvy mezi manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako prodávajícími na straně jedné, obcí Kamenice, se sídlem: Ringhofferovo náměstí 434, Olešovice, 251 68 Kamenice, IČO: 00240273, jako kupující na straně druhé, a společností RAK CZ a.s., se sídlem: Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1, jako zprostředkovatelem prodeje na straně třetí, kde předmětem koupě a prodeje je pozemek parc.č.75/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 7252 m2, zapsaný na listu vlastnictví č.2889, vedeném pro kat. území Těptín a obec Kamenice, Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - východ, a to za celkovou kupní cenu ve výši 5.300.000,-Kč. Kupní cena bude hrazena jejím složením do úschovy advokáta JUDr. Tomáše Zíky, číslo osvědčení ČAK 16336, se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětu koupě a prodeje podá u příslušného Katastrálního úřadu zprostředkovatel. Kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. Zastupitelstvo obce Kamenice pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy o úschově finančních prostředků mezi obcí Kamenice, se sídlem: Ringhofferovo náměstí 434, Olešovice, 251 68 Kamenice, IČO: 00240273, jako složitelem na straně jedné, manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako prodávajícími na straně druhé, JUDr. Tomášem Zíkou, advokátem, číslo osvědčení ČAK: 16336, se sídlem: Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré Město, jako schovatelem na straně třetí, a společností RAK CZ a.s., se sídlem: Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1, jako zprostředkovatelem na straně čtvrté, kde předmětem úschovy bude finanční částka ve výši 5.300.000,-Kč, která je kupní cenou za pozemek parc.č.75/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 7252 m2, zapsaný na listu vlastnictví č.2889, vedeném pro kat. území Těptín a obec Kamenice, Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - východ. Smlouva o úschově finančních prostředků je součástí tohoto usnesení. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

III. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

zajistit předložení podepsání Kupní smlouvy a Smlouvy o úschově finančních prostředků dle tohoto usnesení.

Termín: 29.2.2020

10/17/ZOK/2020 Smlouva s vlastníkem dopravní a technické infrastruktury - Štiřín - Na Pokraji
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

uzavření smlouvy: "Smlouva s vlastníkem dopravní a technické infrastruktury" mezi obcí Kamenice (jako obec) a firmou STAKONT 2018 s.r.o., IČ 05445884 (jako investor), stavební záměr "Štiřín - Na Pokraji". Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

zajistit uzavření smlouvy.

Termín: 31.5.2020

11/17/ZOK/2020 Projednání usnesení a souhlasu obce s územní působností v MAS Říčansko
I. Zastupitelstvo obce Kamenice souhlasí

se zařazením obce Kamenice do přípravy, tvorby a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Říčansko pro období 2021-2027, tj. se zařazením obce do územní působnosti MAS Říčansko o.p.s. na období 2021-2027."