Znak
Zastupitelstvo obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Kamenice,
které se konalo dne 5.2.2020

1/16/ZOK/2020 Schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za zapisovatele zasedání paní Bc. Kateřinu Kottasovou.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za ověřovatele zápisu Ing. Janu Kohlovou a MUDr. Lukáše Lörince.


2/16/ZOK/2020 Schválení programu 16. Zastupitelstva obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

návrh na změnu programu. Za bod č. 17 Projednání usnesení a souhlasu obce s územní působností v MAS Říčansko, bude přidán bod s názvem Bezpečnostní situace v Kamenici a následné číslování bodů se nemění.


3/16/ZOK/2020 Schválení programu 16. Zastupitelstva obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

změněný program dnešního zastupitelstva.


4/16/ZOK/2020 Jednací řád ZOK - změna v bodu VI.
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

změnu v  článku VI. odst. 15 jednacího řádu ZOK a to takto: "Každý má právo vystoupit v rámci jednoho bodu dvakrát a doba jednoho vystoupení činí maximálně tři minuty. Technická poznámka nesmí přesáhnout jednu minutu a smí obsahovat pouze procedurální návrhy, či upozornění na rozpor s platnými právními předpisy. Tato omezení se nevztahují na předkladatele materiálu a předsedajícího zastupitelstvu". 

 

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

zapracovat změnu do Jednacího řádu ZOK.

Termín: 29.2.2020

5/16/ZOK/2020 Výroční zpráva Klubu seniorů
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

Výroční zprávu Klubu seniorů za rok 2019 a plán akci na rok 2020.


6/16/ZOK/2020 Rozpočtové opatření č.1/2020
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

rozpočtové opatření č.1/2020:

Příjmy: +31 500Kč

Výdaje: +19 506 913Kč

Financování:+ 19 475 413Kč


7/16/ZOK/2020 Seznámení s Rozpočtovým opatřením č. 9/2019
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

rozpočtové opatření č.9 schválené ROK dne 31. 12. 2019.


8/16/ZOK/2020 Směrnice č. 1/2020 pro poskytování dotací na sportovní, kulturní a volnočasovou aktivitu spolků, sdružení, právnických a fyzických osob obce Kamenice.
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

Směrnici č. 1/2020 pro poskytování dotací na sportovní, kulturní a volnočasovou aktivitu spolků, sdružení, právnických a fyzických osob obce Kamenice.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

Kanceláři obce Kamenice zveřejnění dokumentu na webových stránkách obce Kamenice

 

Termín: 28.2.2020

9/16/ZOK/2020 Výzva k podání žádostí o neinvestiční dotaci na podporu činnosti nestátních neziskových organizací
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

"Výzvu k podání žádosti o neinvestiční dotaci na podporu činnosti nestátních neziskových organizací (v případě dotačního programu ROZJEZDY jsou přípustné i fyzické osoby) působících na území obce Kamenice, které zajišťují sportovní, kulturní a volnočasovou aktivitu" včetně jejich příloh.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

Kanceláři obce Kamenice zveřejnění dokumentu na úřední desce obce Kamenice

Termín: 28.2.2020