Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 40. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 22.5.2019

1/40/ROK/2019 Žádost o vydání souhlasného stanoviska ve věci počtu žáků LMŠ a ZŠ Devětsil
I. Rada obce Kamenice schvaluje

poskytování vzdělávání a školských služeb LMŠ a ZŠ Devětsil, Kostelecká 508, 251 68 Kamenice pro 36 žáků

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

informovat LMŠ a ZŠ Devětsil o vydání souhlasného stanoviska ve věci počtu žáků

Termín: 31.5.2019

2/40/ROK/2019 Bezúplatný převod obecních pozemků parc.č. 935 a parc.č.833/8, v k.ú. Těptín
I. Rada obce Kamenice doporučuje

Zastupitelstvu obce Kamenice schválit podle ustanovení § 85 písm. a) ve spojení s § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Darovací smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č.935 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4 m2 a pozemku parc.č. 833/8 - ostatní plocha, silnice, o výměře 1 m2, celková výměra obou dvou pozemků 5 m2, oba pozemky v katastrálním území Těptín v obci Kamenice, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ, z vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, Olešovice, 251 68 Kamenice, do vlastnictví Základní škola Těptín s.r.o., IČ:04937007, se sídlem: Jílovská 884, Těptín, 251 68 Kamenice, za účelem sjednocení vlastnictví pozemku parc.č.12/2 a pozemků parc.č.935 a parc.č.833/8 a plánované údržby těchto pozemků. Pozemky parc.č.935 a parc.č.833/8 jsou uvedeny v geometrickém plánu č.1766-42/2018, který je přílohou tohoto usnesení.

 

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

předložit materiál k projednání do Zastupitelstva obce Kamenice.

 

Termín: 26.6.2019

3/40/ROK/2019 Směna obecního pozemku parc.č.773/2 za pozemek parc.č.779/1, vše v k.ú. Ládví
I. Rada obce Kamenice doporučuje

Zastupitelstvu obce Kamenice schválit podle ustanovení § 85 písm. a) ve spojení s § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, bezúplatnou směnu pozemku parc.č.773/2 - zahrada, o výměře 303 m2, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001, v katastrálním území Ládví, ve vlastnictví obce Kamenice, IČ: 00240273, se sídlem: Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, za pozemek parc.č. 779/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 360 m2, zapsaného na listu vlastnictví č.2418, v katastrálním území Ládví, ve spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , která je vlastníkem id. 1/2 pozemku a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ který je vlastníkem id. 1/2 pozemku, v katastrálním území Ládví.Směňované pozemky jsou vyznačeny v katastrální mapě, která je přílohou tohoto usnesení. 

 

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit předložení materiálu do Zastupitelstva obce Kamenice.

Termín: 26.6.2019

4/40/ROK/2019 Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací - prodloužený vodovodní řad a kananlizační stoka v ulici Těsná
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření "Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů" a "Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací" mezi vlastníky vodovodu 1 a kanalizace 1: ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a vlastníkem vodovodu 2 a kanalizace 2: Obcí Kamenice, aby bylo zajištěno plynulé provozování obou vodovodů a kanalizací do doby, než budou vodovod 1 a kanalizace 1 převzaty do vlastnictví vlastníka 2. Starosta je pověřen podpisem dohod.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit uzavření dohod.

Termín: 31.7.2019

5/40/ROK/2019 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby kNN, ulice K Lesu
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby mezi Obcí Kamenice (jako "budoucí povinnou") a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035 (jako "budoucí oprávněnou"), č. sml. IV-12-6024470/VB2, Kamenice, K Lesu - kNN - p.č. 642/13, k.ú. Těptín. Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc.č. 642/22, kat. území Těptín, ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit podpis smlouvy.

Termín: 22.8.2019

6/40/ROK/2019 Napadení divokým prasetem
I. Rada obce Kamenice se připojuje

k žádosti manželů Jiřího Topinky a Barbory Zvoníčkové adresované Lesům České republiky, s.p., lesní závod Konopiště o zajištění odstřelu divokého prasete v k.ú. Těptín.