Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 39. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 6.5.2019

1/39/ROK/2019 Pronájem nebytového prostoru ve stavbě s č.p. 549, jenž je součástí pozemku parc.č.st. 805, a části pozemku parc.č.624/50 v k.ú. Ládví
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužícího k podnikání  s přihlášeným zájemcem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  na pronájem stavby č.p.549 o výměře 38 m2 a části pozemku parc.č.624/50 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 79 m2  jak je vyznačeno v situačním plánku, který je přílohou tohoto usnesení. Stavba č.p.549 je součástí pozemku parc.č.st.805 - zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 38 m2. Pozemky parc.č.st.805 a parc.č.602/50 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha - východ, pro katastrální území Ládví a obec Kamenice. Nájem bude sjednán na dobu 5 let za účelem provozování cukrárny, kavárny a prodeje lahůdek bez možnosti prodeje alkoholických nápojů, za nájemné ve výši 2000,-Kč/měsíc

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužícího podnikání k pronájmu nebytového prostoru s částí pozemku.

Termín: 30.6.2019

2/39/ROK/2019 Dodatek č.2 k SoD č. 382/2018 - Chodník Benešovská
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 382/2018 uzavřené se společností Stavix s.r.o. se sídlem: Kubelíkova 1224/42 130 00 Praha 3, IČ: 27526984, dne 15.11.2018, kterým se mění cena díla. Podpisem smluv je pověřen starosta Obce.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

zajistit uzavření dodatku č. 2.

Termín: 24.5.2019

3/39/ROK/2019 Darovací smlouva - finanční dar obci
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru obci ve výši 120.000,-Kč mezi panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ (jako dárce) a obcí Kamenice (jako obdarovaná). Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit uzavření smlouvy.

Termín: 2.7.2019

4/39/ROK/2019 Program zastupitelstva Obce Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

návrh programu zasedání Zastupitelstva obce Kamenice konaného dne 22.5.2019, uvedeného v příloze usnesení


5/39/ROK/2019 Žádost o finanční dar Lince bezpečí, z.s.
I. Rada obce Kamenice schvaluje

poskytnutí příspěvku Lince bezpečí, z.s. se sídlem Ústavní 95, 18102 Praha 8 ve výši 10.000,- Kč.

II. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Kamenice a Linkou bezpečí, z.s.

III. Rada obce Kamenice pověřuje

starostu obce podpisem darovací smlouvy

IV. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

Vyhotovení darovací smlouvy pro výše uvedený subjekt

Termín: 28.6.2019

6/39/ROK/2019 Poskytnutí odměny ředitelce Mateřské školy Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, udělení odměny paní ředitelce Mgr. Janě Boučkové, ve výši ░░░░ Kč za administrativu spojenou s vedením projektu a metodické řízení, realizováno v rámci projektu:

číslo výzvy: 02_16_022

název výzvy: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování  -   šablony pro MŠ

název projektu: MŠ Kamenice - Šablony I.


7/39/ROK/2019 Žádost zřizovateli o schválení přerušení provozu mateřské školy
I. Rada obce Kamenice schvaluje

přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 2019 a to na dobu 5-ti týdnů - od 15. 7. 2019 do 16. 8. 2019

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

informovat ředitelku MŠ o schválení přerušení provozu

Termín: 31.5.2019

8/39/ROK/2019 Záměr pořízení cisterny pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Těptín
I. Rada obce Kamenice doporučuje

Zastupitelstvu obce Kamenice schválit záměr pořízení cisterny pro činnost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Těptín včetně uvolnění finančních prostředků z rezervy rozpočtu obce na rok 2019 ve výši 4.000.000,-Kč.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

předložit schválení záměru na jednání Zastupitelstva obce Kamenice.

Termín: 22.5.2019