Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 38. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 24.4.2019

1/38/ROK/2019 Žádosti o účelovou dotaci na činnost spolků a na akce realizované v roce 2019
I. Rada obce Kamenice schvaluje

poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací na sportovní, kulturní a zájmovou činnost spolků, sdružení právnických a fyzických osob pro rok 2019 pro následující subjekty v této výši:

 

  • OK KAMENICE, z.s.                                             40.000,- Kč
  • Mother-Care-Centrum spol.sr.o.                             25.000,- Kč
II. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření veřejnoprávních smluv pro uvedené subjekty dle schválené vzorové veřejnoprávní smlouvy v příslušné modifikaci

III. Rada obce Kamenice pověřuje

starostu podpisem veřejnoprávních smluv

 

IV. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

vyhotovení veřejnoprávních smluv pro výše uvedené subjekty

Termín: 30.4.2019

2/38/ROK/2019 Změna Řádu veřejného pohřebiště obce Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

Řád veřejného pohřebiště obce Kamenice na základě souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje ke změně řádu veřejného pohřebiště obce Kamenice ze dne 18.3.2019, pod č.j.036954/2019/KUSK, v souladu s ustanovením § 18 odst. 3) a § 19 zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví v platném znění.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

Zajistit vyvěšení Řádu veřejného pohřebiště na úřední desce po dobu 15 dnů.

Termín: 31.5.2019

3/38/ROK/2019 Chodník Struhařov VO, Chodník Struhařov u rybníčka včetně VO - hodnocení nabídek
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

předložený protokol o otevírání obálek a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek doručených ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Chodník Struhařov VO, Chodník Struhařov u rybníčka včetně VO".

II. Rada obce Kamenice schvaluje

výběr dodavatele: Mrakulastav s.r.o. se sídlem: Třešňová 684, 251 68 Kamenice - Těptín, IČ: 07928343, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku a umístil se na prvním místě s nabídkovou cenou 1.103.405,09,- Kč bez DPH.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

 zajistit s vybraným účastníkem uzavření smlouvy o dílo a její předložení starostovi obce k podpisu.

Termín: 31.5.2019

4/38/ROK/2019 Zastávkové přístřešky
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

prověření umístění zastávkových přístřešků požadovaných Osadním výborem Všedobrovice a Štiřín.

II. Rada obce Kamenice schvaluje

využití finančních prostředků na pořízení zastávkového přístřešku na zastávku Kamenice, Skuheř (směr Kostelec u Křížků).

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

objednat zastávkový přístřešek od firmy mmcité a.s.

Termín: 30.11.2019

5/38/ROK/2019 Darování prodlouženého vodovodního řadu
I. Rada obce Kamenice doporučuje

zastupitelstvu obce odsouhlasit uzavření darovací smlouvy mezi investorem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ a Obcí Kamenice na bezúplatný převod prodlouženého vodovodního řadu vybudovaného v pozemku parc.č. 116/6 v katastrálním území Ládví, obec Kamenice.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit předložení smlouvy k projednání zastupitelstvu obce.

Termín: 30.9.2019

6/38/ROK/2019 Žádost o výměnu bytu č.9 za byt č.7 v bytovém domě, Truhlářská čp. 855, v Těptíně
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Dohody o skončení nájmu bytu č.9 v Truhlářské ulici č.p. 855, Těptín, 251 68 Kamenice ke dni 30.4.2019 mezi obcí Kamenice jako pronajímatelem na straně jedné a panem ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░

II. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Nájemní smlouvy na byt č.7 v bytovém domě v Těptíně, Truhlářská č.p. 855, 251 68 Kamenice mezi obcí Kamenice jako pronajímatelem na straně jedné a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako nájemcem na straně druhé, dobu určitou od 1.5.2019 do 31.12.2019 za smluvní měsíční nájemné 4.150,-Kč.

III. Rada obce Kamenice schvaluje

postupné započtení hodnoty úprav bytu č.9 provedených ░░░░ ░░░░ ░░░░  v celkové výši 32.680,-Kč oproti nájemnému, které je ░░░░ ░░░░ povinen hradit dle nájemní smlouvy za nájem bytu č.7 po dobu trvání nájmu od 1.5.2019 do 31.12.2019.

IV. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit uzavření Dohody o skončení nájmu bytu č.9 a Nájemní smlouvy na byt č.7, oba byty v bytovém domě v Těptíně, v Truhlářské ulici č.p. 855.

Termín: 30.4.2019

7/38/ROK/2019 Kupní smlouva - komunální vůz
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Kupní smlouvy se společností SIMED s.r.o., IČO 64827496, se sídlem Slovany 140, 544 01 Dvůr Králové n. Labem  na dodávku komunálního vozu DURSO MULTIMOBIL 4x4 s  nosičem kontejnerů HYVA a cisternovou nástavbou za cenu 1 989 500,- Kč bez DPH. Podpisem kupní smlouvy je pověřen starosta obce.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit podpis Kupní smlouvy.

Termín: 15.5.2019

8/38/ROK/2019 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby Višňovka I
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby mezi Obcí Kamenice (jako "budoucí povinnou") a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035 (jako "budoucí oprávněnou"), č. sml. IV-12-6024393/VB2, Těptín, Višňovka I - kNN - p.č. 533/39, k.ú. Těptín. Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc.č. 533/102, kat. území Těptín, ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit podpis smlouvy.   

Termín: 24.6.2019

9/38/ROK/2019 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Chodník Těptín III, veřejné osvětlení a vsakovací potrubí
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - umístění a provozování veřejného osvětlení a vsakovacího potrubí mezi Obcí Kamenice (jako budoucí oprávněnou) a Středočeským krajem, IČ 70891095 (jako budoucí povinnou), č. sml. 210/00066001/2019-KH/Pí/BS. Věcné břemeno se zřizuje k pozemkům parc.č. 855/5 a 855/12, kat. území Těptín, ve vlastnictví Středočeského kraje. Starosta je pověřen podpisem smluv.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit podpis smluv.

Termín: 24.7.2019

10/38/ROK/2019 Zánik dluhu započtením pohledávky
I. Rada obce Kamenice schvaluje

Dohodu o částečném započtení pohledávek a o splácení dluhu ve splátkách uzavřenou mezi Obcí Kamenicá výe na straně jedné a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  na straně druhé, kterou dojde ke vzájemnému započtení pohledávek do výše 19.100,-Kč. Zbylý dluh ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ve výši 12.889,-Kč bude uhrazen v jednotlivých měsíčních splátkách.   

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

připravit k podepsání Dohodu o částečném započtení pohledávek a o splácení dluhu ve splátkách

Termín: 31.5.2019

11/38/ROK/2019 Dodatek č.3 k SoD č. 189/2018 - Stavba Skateparku
I. Rada obce Kamenice schvaluje

dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 189/2018 uzavřené se společností MYSTICCONSTRUCTIONS spol. s.r.o., Římská 26, Praha 2, PSČ 120 00,  IČ: 26177358 dne 28. 5. 2018, kterým se mění Cena díla.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

zajistit uzavření dodatku č. 3.

Termín: 31.5.2019

12/38/ROK/2019 Informace o změně termínu
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

změnu termínu:

úkolu č. 2705 z usnesení 7/37/ROK/2019 ze dne 3.4.2019 - Infrastruktura v ZŠ Kamenice - vybavení, nový termín 10.5.2019

úkolu č. 2707 z usnesení 9/37/ROK/2019 ze dne 3.4.2019 - Infrastruktura v ZŠ Kamenice - stavební práce - hodnocení nabídek, nový termín 10.5.2019

úkolu č. 2743 z usnesení 12/37/ROK/2019 ze dne 3.4.2019 - Výběr dodavatele komunálního vozu, nový termín 23.4.2019