Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 37. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 3.4.2019

1/37/ROK/2019 Stoka tlakové kanalizace v ulici Ke Skále - darovací smlouva
I. Rada obce Kamenice doporučuje

zastupitelstvu obce odsouhlasit uzavření darovací smlouvy mezi investory ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a Obcí Kamenice na bezúplatný převod prodloužené stoky tlakové kanalizace vybudované v pozemku parc.č. 725/27 v katastrálním území Těptín do majetku obce.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit předložení smlouvy k projednání zastupitelstvu obce.

Termín: 31.10.2019

2/37/ROK/2019 Závěrečná zpráva - vyúčtování dotace ( KOSAK)
I. Rada obce Kamenice schvaluje

nový formulář k vyúčtování finančních prostředků "Závěrečná zpráva - vyúčtování dotace"


3/37/ROK/2019 Směrnice evidence majetku
I. Rada obce Kamenice ruší

Směrnici č.1/2011 o evidenci majetku  ke dni 30. 4. 2019.

II. Rada obce Kamenice schvaluje

směrnici č.4/2019 o evidenci majetku s účinností od 1. 5. 2019


4/37/ROK/2019 Revokace usnesení číslo 2/35/ROK/2019 ze dne 20.3.2019 Ringhofferovy trhy 2019
I. Rada obce Kamenice revokuje

číslo usnesení 2/35/ROK/2019 ze dne 20.3.2019 a nahrazuje ho takto:

změna pořadatele ze společnosti ComSTAR spol. s r.o., Třebohostická 14, 100 31 PRAHA 10, IČ: 48029246 na společnost ComSTAR Prague spol. s r.o., Třebohostická 3069/14, 100 31 PRAHA 10, IČ:  27452841.

II. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření koncesní smlouvy se společností ComSTAR Prague spol. s r.o., Třebohostická 3069/14, 100 31 PRAHA 10, IČ:  27452841 dle předložené cenové nabídky.

III. Rada obce Kamenice pověřuje

starostu Ing. Pavla Čermáka jednat o obsahu koncesní smlouvy.

IV. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

předloženou smlouvu předat k podpisu starostovi obce Kamenice

Termín: 5.4.2019

5/37/ROK/2019 Návštěvní řád skateparku
I. Rada obce Kamenice schvaluje

provozní řád skate parku v obci Kamenici.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit ve spolupráci s investičním odborem výrobu a instalaci návštěvního řádu v areálu skate parku.

Termín: 7.5.2019

6/37/ROK/2019 Záměr pronájmu nebytového prostoru ve stavbě s č.p. 549, jenž je součástí pozemku parc.č.st. 805, a části pozemku parc.č.624/50 v k.ú. Ládví
I. Rada obce Kamenice schvaluje

v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce k pronájmu celého nebytového prostoru sloužícího k podnikání, jenž se nachází ve stavbě s č.p.549 a k pronájmu části pozemku parc.č.624/50 o výměře cca 79 m2  jak je vyznačeno v situačním plánku, který je přílohou tohoto usnesení. Stavba č.p.549 je součástí pozemku parc.č.st.805  o výměře 38 m2. Pozemky parc.č.st.805 a parc.č.602/50 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha - východ, pro katastrální území Ládví a obec Kamenice. Nájem bude sjednán na dobu 5 let za účelem provozování cukrárny, kavárny a prodeje lahůdek bez možnosti prodeje alkoholických nápojů. Záměr bude zveřejněn na úřední desce minimálně po dobu 15 dnů.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zveřejnit záměr obce na úřední desce k pronájmu nebytového prostoru a části pozemku.

Termín: 30.4.2019

7/37/ROK/2019 Infrastruktura v ZŠ Kamenice - vybavení
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

předloženou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek doručených v zjednodušeném podlimitním řízení  " Infrasruktura ZŠ KAMENICE - vybavení ".

II. Rada obce Kamenice schvaluje

výběr dodavatele:

I.část - nábytek - SANTAL spol. s.r.o. se sídlem Jiráskova 738/2, 37901 , Třeboň , IČO: 42408121, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku a který se umístil na prvním místě s cenou 998.184,85 Kč bez DPH.

II. část  - IT - Kenast s.r.o.  se sídlem J.A.Komenského 258, Pečky 28911, IČO: 27243397 který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku a který se umístil na prvním místě s cenou 1.662.533 Kč bez DPH.

III. část  - vybavení učeben - Z+M partner, spol. s.r.o. se sídlem Valchařská 3261/7, 70200, Ostrava, IČO:26843935, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku a který se umístil na prvním místě s cenou 731.937 Kč bez DPH.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

zajistit s vybranými účastníky uzavření kupních smluv.

Termín: 30.4.2019

8/37/ROK/2019 Návrh zápůjční smlouvy na routery Turris Omnia
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření zápůjční smlouvy na router Turris Omnia se společností CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3, IČ: 67985726.

II. Rada obce Kamenice pověřuje

Ing. Pavla Čermáka, starostu obce jednat o obsahu smlouvy.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

předloženou smlouvu předat k podpisu starostovi obce Kamenice.

Termín: 19.4.2019

9/37/ROK/2019 Infrastruktura v ZŠ Kamenice - stavební práce - hodnocení nabídek
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

předložený protokol o otevírání obálek a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek doručených ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Infrastruktura v ZŠ Kamenice - stavební práce".

II. Rada obce Kamenice schvaluje

výběr dodavatele: SARK engineering, s.r.o se sídlem: Za Jalovým dvorem 1949/7a, 14200 , Praha 4 IČO: 27880214, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku a umístil se na prvním místě s nabídkovou cenou 2.819.432,32,- Kč bez DPH.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

 zajistit s vybraným účastníkem uzavření smlouvy o dílo a její předložení starostovi obce k podpisu.

Termín: 11.4.2019

10/37/ROK/2019 Jmenování komise "Intenzifikace ČOV Kamenice"
I. Rada obce Kamenice schvaluje

jmenování členů komise pro otevírání žádostí o účast, posouzení kvalifikace, otevírání nabídek a posouzení a hodnocení nabídek ve zveřejněném výběrovém řízení na veřejnou zakázku "Intenzifikace ČOV Kamenice" v tomto složení: Šárka Medřická, Alexandra Horáčková, Pavel Čermák a náhradníky Dana Boxanová, Monika Kůsová, Petra Novotná .


11/37/ROK/2019 Účetní závěrka příspěvkových organizací zřízených obcí za rok 2018
I. Rada obce Kamenice schvaluje

účetní závěrku za rok 2018 včetně výsledku hospodaření těchto příspěvkových organizací: ZŠ Kamenice, MŠ Kamenice, KC Kamenice.

II. Rada obce Kamenice schvaluje

převod kladného výsledku hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Kulturní centrum Kamenice ve výši 25 985,03Kč následovně: 5 985,03Kč do rezervního fondu, 20 000Kč do fondu odměn. 


12/37/ROK/2019 Výběr dodavatele komunálního vozu
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

předložené nabídky na dodávku komunálního vozidla.

II. Rada obce Kamenice schvaluje

nabídku společnosti SIMED s.r.o., IČO 64827496, se sídlem Slovany 140, 544 01 Dvůr Králové n.Labem na dodání komunálního vozidla DURSO MULTIMOBIL 4x4 za konečnou cenu 1 989 500,-Kč bez DPH.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

předložit radě obce Kamenice ke schválení kupní smlouvu na dodávku komunálního vozidla.

Termín: 16.4.2019