Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 34. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 6.3.2019

1/34/ROK/2019 Dodatek č.1 k SoD č. 345/2018 - Chodník Olešovice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 345/2018 uzavřené se společností Stavix s.r.o. se sídlem: Kubelíkova 1224/42 130 00 Praha 3, IČ: 27526984, dne 26.10.2018, kterým se mění Doba plnění díla a Cena díla.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

zajistit uzavření dodatku č.1.

Termín: 31.3.2019

2/34/ROK/2019 Zpráva o opatrovnictví od 11.2018-2.2019
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

Zprávu o opatrovnictví od 1.11.2018 do 19.2.2019.

V opatrovnictví má obec tři opatrovance. 
 


3/34/ROK/2019 Informace o změně termínu
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

změnu termínu:

úkolu č. 1654 z usnesení 6/4/ZOK/2018 ze dne 13.09.2018 - Žádost obce Tehov o odkoupení části pozemků ve vlastnictví obce Kamenice v k.ú. Tehov u Říčan

 

II. Rada obce Kamenice bere na vědomí

nový termín úkolu č. 1654 na 10.3.2019

 


4/34/ROK/2019 Zrušení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 628/1, k.ú. Ládví, Ringhofferovo náměstí
I. Rada obce Kamenice ruší

své usnesení číslo 1/33/ROK/2019 ze dne 20.2.2019, kterým schválila v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce pronajmout část pozemku parc. č. 628/1, o výměře cca 2264 m2, ostatní plocha, jiná plocha, zapsaného na listu vlastnictví č.10001, vedeném pro katastrální území Ládví, Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha - východ,ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, na dobu určitou do 31.12.2019, s tím, že účelem nájmu bude užívání pronajaté části pozemku z důvodu pořádání Ringhofferových trhů v roce 2019, tedy ve dnech 23.3., 13.4., 18.5., 1.6., 21.9., 19.10., 16.11., a 1.12., vždy od 6 hod. do 18 hod. Část pozemku je vyznačena v situačním plánku, který je přílohou tohoto usnesení. Zveřejněný záměr bude vyvěšen na úřední desce minimálně po dobu 15 dnů, nabídky musí být podány písemně.


5/34/ROK/2019 Žádost o souhlas k odpisu z majetku MŠ
I. Rada obce Kamenice schvaluje

žádost o souhlas k odpisu z movitého majetku MŠ Kamenice, Ringhofferova 437, 251 68 Kamenice:

4 ks ribstole bytového typu

4 ks barevná TV ( starý typ 50 cm hloubka ) rok výroby 2007 - Lux Tronic, LG, JVC, Grundig

II. Rada obce Kamenice bere na vědomí

změnu účelu u 3 ks rámů s lezeckou sítí - doporučená deinstalace viz. revizní zpráva, využije se jako závěsná výstavní plocha v šatnách


6/34/ROK/2019 Výroční zpráva za rok 2018 podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

výroční zprávu za rok 2018 podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


7/34/ROK/2019 Dodatek č.2 k SoD č. 189/2018 - Stavba Skateparku
I. Rada obce Kamenice schvaluje

dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 189/2018 uzavřené se společností MYSTICCONSTRUCTIONS spol. s.r.o., Římská 26, Praha 2, PSČ 120 00,  IČ: 26177358 dne 28. 5. 2018, kterým se mění Cena díla.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

zajistit uzavření dodatku č. 2.

Termín: 16.11.2019

8/34/ROK/2019 Zvýšení členského příspěvku pro Ladův kraj
I. Rada obce Kamenice schvaluje

od roku 2019 zvýšení členského příspěvku pro Ladův kraj o 10 Kč na obyvatele, tzn. z původních 25 Kč na 35 Kč na obyvatele.


9/34/ROK/2019 Uzavření Nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 628/1, stanoviště č.1 prodejní plochy tržiště v k.ú. Ládví
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Nájemní smlouvy na dobu určitou od 1.5.2019 do 30.6.2019 a od 1.10.2019 do 31.10.2019 na část pozemku parc. č. 628/1, ostatní plocha, jiná plocha, stanoviště č.1 prodejní plochy (tržiště), o výměře 36 m2, zapsané na LV 10001, k.ú. Ládví, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, s přihlášeným zájemcem, firma Zuzana Jánská, IČO 40835294, se sídlem U Vrtilky 71, 143 00 Praha - Cholupice, za účelem stánkového prodeje zahradnických výrobků a výpěstků, za nájemné ve výši  4.300,-Kč/měsíc včetně DPH.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 628/1, stanoviště č.1, prodejní plochy tržiště.

Termín: 30.4.2019

10/34/ROK/2019 Dohody VaK - navázání splatnosti na platnost stavebního povolení - Viladomy Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření dohod o poskytnutí příspěvku obci na vodovod a kanalizaci mezi obcí Kamenice (vlastník technické infrastruktury) a firmou Viladomy Kamenice s.r.o., IČ 06711642 (vlastník připojované nemovitosti) pro plánovanou stavbu dvou viladomů. Podpisem dohod je pověřen starosta obce.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit uzavření dohod.

Termín: 6.5.2019