Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 33. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 20.2.2019

1/33/ROK/2019 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 628/1, k.ú. Ládví, Ringhofferovo náměstí
I. Rada obce Kamenice schvaluje

v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce pronajmout část pozemku parc. č. 628/1, o výměře cca 2264 m2, ostatní plocha, jiná plocha, zapsaného na listu vlastnictví č.10001, vedeném pro katastrální území Ládví, Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha - východ,ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, na dobu určitou do 31.12.2019, s tím, že účelem nájmu bude užívání pronajaté části pozemku z důvodu pořádání Ringhofferových trhů v roce 2019, tedy ve dnech 23.3., 13.4., 18.5., 1.6., 21.9., 19.10., 16.11., a 1.12., vždy od 6 hod. do 18 hod. Část pozemku je vyznačena v situačním plánku, který je přílohou tohoto usnesení. Zveřejněný záměr bude vyvěšen na úřední desce minimálně po dobu 15 dnů, nabídky musí být podány písemně.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc.č. 628/1, o výměře cca 2264 m2, v k.ú. Ládví na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.

Termín: 31.3.2019

2/33/ROK/2019 Informace o změně termínu
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

změnu termínu:

úkolu č. 1966 z usnesení 7/27/ROK/2018 ze dne 5.12.2018 - Stanovení výše příspěvků obci na vodovod a kanalizaci pro plánované dva viladomy

úkolu č. 2041 z usnesení 1/28/ROK/2018 ze dne 19.12.2018 - Smlouva o zřízení věcného břemene - Safírová, IV-12-6019463/1

úkolu č. 2043 z usnesení 3/28/ROK/2018 ze dne 19.12.2018 - Smlouva o zřízení věcného břemene - plynovodní přípojka přeložka

II. Rada obce Kamenice bere na vědomí

nový termín úkolu č. 1966 na 5.3.2019

nový termín úkolu č. 2041 na 5.3.2019

nový termín úkolu č. 2043 na 5.3.2019


3/33/ROK/2019 Program mimořádného zasedání zastupitelstva Obce Kamenice
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

žádost zastupitelů ze dne 19.2.2019 o svolání zasedání zastupitelstva

II. Rada obce Kamenice schvaluje

návrh programu mimořádného zasedání zastupitelstva obce Kamenice konaného dne 4.3.2019, uvedeného v příloze usnesení


4/33/ROK/2019 Česká školní inspekce - inspekční zpráva k činnosti Mateřské školy kamenice
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

Inspekční zprávu  - oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve dnech 12.12.2018 až 13.12.2018 u právnické osoby Mateřská škola Kamenice

II. Rada obce Kamenice ukládá

ředitelce MŠ Kamenice paní Mgr. Janě Boučkové informovat o provedení nápravných opatření do 30.6.2019


5/33/ROK/2019 Dohoda o úhradě provozního poplatku
I. Rada obce Kamenice ruší

usnesení č. 5/ 28/ ROK /2018  konané dne 19.12.2018 v plném rozsahu.

II. Rada obce Kamenice ruší

pověření  pro Drahomíru Žáčkovou  k podpisu Dohod o úhradě provozního poplatku


6/33/ROK/2019 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet".

II. Rada obce Kamenice schvaluje

zapojení se do akce "Vlajka pro Tibet" a vyvěšení tibetské vlajky na budově obecního úřadu dne 10. března 2019.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit vyvěšení tibetské vlajky.

Termín: 10.3.2019

7/33/ROK/2019 Zadávací dokumentace - "Intenzifikace ČOV Kamenice"
I. Rada obce Kamenice schvaluje

předloženou Zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele na akci "Intenzifikace ČOV Kamenice".


8/33/ROK/2019 Dodatek č.1 k SoD č. 382/2018 - Chodník Benešovská
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 382/2018 uzavřené se společností Stavix s.r.o. se sídlem: Kubelíkova 1224/42 130 00 Praha 3, IČ: 27526984, dne 15.11.2018, kterým se mění doba plnění díla a cena díla.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

zajistit uzavření dodatku č.1.

Termín: 20.3.2019

9/33/ROK/2019 Redakční rada Zpravodaje z Kamenice
I. Rada obce Kamenice ustavuje

Redakční radu Zpravodaje z Kamenice.

II. Rada obce Kamenice jmenuje

za předsedu redakční rady paní Janu Novodvorskou.

III. Rada obce Kamenice jmenuje

za členy redakční rady Lukáše Lörince, Ilonu Gillernovou, Hanu Vosátkovou, Vladimíra Kalivodu, Bc. Kateřinu Kottasovou a Michaelu Valentovou.


10/33/ROK/2019 Komise pro sport a kulturu
I. Rada obce Kamenice zřizuje

Komisi pro sport a kulturu.

II. Rada obce Kamenice jmenuje

za předsedu komise paní Evu Kršňákovou.

III. Rada obce Kamenice jmenuje

za členy komise Jana Růžu, Markétu Kopeckou, Dana Ševčíka, Andrea Vodešilová, Marii Grafnetter a Vladimíra Hladíka.