Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 32. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 5.2.2019

1/32/ROK/2019 Tlaková kanalizace Všedobrovice Štiřín DUR
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

předloženou projektovou dokumentaci na akci "Tlaková kanalizace Všedobrovice - Štiřín" pro územní řízení.


2/32/ROK/2019 Zájem o spolupráci se společností REMA AOS
I. Rada obce Kamenice nesouhlasí

s podpisem potvrzení firmě REMA AOS, a.s., IČO.04675151, se sídlem  Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 - Krč, jako podkladu pro proces udělení autorizace dle platné legislativy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

informovat společnost REMA AOS,a.s. o výsledku projednání.

Termín: 28.2.2019

3/32/ROK/2019 Pachtovní smlouva k propachtování pozemku p.č. 426 - orná půda v k.ú. Těptín
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Pachtovní smlouvy s ░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , k propachtování pozemku parc.č. 426, o výměře 4043 m2, orná půda, v k.ú. Těptín, pozemek zapsaný na LV 10001, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, na dobu pěti let za účelem zemědělské výroby - rostlinné výroby. Pozemek je vyznačen v katastrální mapě, která je přílohou tohoto materiálu. 

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit k podpisu pachtovní smlouvu k propachtování pozemku parc.č. 426 v k.ú. Těptín. 

Termín: 28.2.2019

4/32/ROK/2019 Nájemní smlouva na byt č.11
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Nájemní smlouvy s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░  na byt č.11, v ul. Truhlářská č.p.855, bytový dům v Těptíně, na dobu určitou od 1.3.2019 do 31.5.2019 a vystavení splátkového kalendáře k dlužné částce ve výši 13.500,-Kč za předcházející období k 31.1.2019. Výše splátky se stanovuje na 2.000,-Kč měsíčně. 

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

připravit k podpisu Nájemní smlouvu na byt č.11 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ a splátkový kalendář na dlužnou částku. 

Termín: 28.2.2019

5/32/ROK/2019 Ceny vodného a stočného pro rok 2019
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

předloženou kalkulaci návrhu výše vodného a stočného v obci Kamenici pro rok 2019 - vodné 57 Kč/m3  a stočné 53,55 Kč/m3, ceny jsou včetně DPH.

II. Rada obce Kamenice schvaluje

nájemné infrastrukturního vodohospodářského majetku pro rok 2019 ve výši 2.235.756,-Kč bez DPH pro vodné a ve výši 2.520.200,-Kč bez DPH pro stočné.


6/32/ROK/2019 Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - vodovod, kanalizace, Ládví
I. Rada obce Kamenice doporučuje

zastupitelstvu obce odsouhlasit uzavření darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě mezi░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ (jako dárci a povinní ze služebnosti), a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ (jako povinný ze služebnosti) a Obcí Kamenice (jako obdarovaný a oprávněný ze služebnosti) na bezúplatný převod kanalizační stoky G6 a vodovodního řadu A25.2 v pozemcích parc.č. 328/74 a 722/8 v katastrálním území Ládví, obec Kamenice.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit předložení smlouvy k projednání zastupitelstvu obce.

Termín: 31.5.2019

7/32/ROK/2019 Uzavření Nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 628/1, stanoviště č.3 prodejní plochy tržiště v k.ú. Ládví
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Nájemní smlouvy na dobu neurčitou od 1.4.2019 na část pozemku parc. č. 628/1, ostatní plocha, jiná plocha, stanoviště č.3 prodejní plochy (tržiště), o výměře 24 m2, zapsané na LV 10001, k.ú. Ládví, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, s přihlášeným zájemcem, firma iQuod s.r.o., IČO 25678426, se sídlem Biskupcova 1762/78, Žižkov, 130 00 Praha 3, za účelem stánkového prodeje točené zmrzliny a případně rychlého občerstvení, za nájemné ve výši  2050,-Kč/měsíc včetně DPH.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 628/1, stanoviště č.3, prodejní plochy tržiště.

Termín: 31.3.2019

8/32/ROK/2019 Uzavření Nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 628/1, stanoviště č.2 prodejní plochy tržiště v k.ú. Ládví
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Nájemní smlouvy na dobu neurčitou od 1.3.2019 na část pozemku parc. č. 628/1, ostatní plocha, jiná plocha, stanoviště č.2 prodejní plochy (tržiště), o výměře 24 m2, zapsané na LV 10001, k.ú. Ládví, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, s přihlášeným zájemcem, firma BENEA s.r.o., IČO:49968076, se sídlem Křižíkova 1529, 256 01 Benešov, za účelem stánkového prodeje pekařských, mléčných a cukrářských výrobků, za nájemné ve výši  3000,-Kč/měsíc bez DPH.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

připravit k podpisu nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 628/1, stanoviště č.2, prodejní plochy tržiště.

Termín: 28.2.2019

9/32/ROK/2019 Záměr směny obecního pozemku parc.č.773/2 za pozemek parc.č.779/1, vše v k.ú. Ládví
I. Rada obce Kamenice schvaluje

v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění  záměru směny pozemku parc.č.773/2 - zahrada, o výměře cca 303 m2, zapsaného na listu vlastnictví č.10001, k.ú. Ládví, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, za pozemek parc.č.779/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 360 m2, v katastrálním území Ládví. Směňované pozemky jsou vyznačeny v katastrální mapě, která je přílohou tohoto materiálu. Záměr bude zveřejněn na úřední desce minimálně po dobu 15 dnů.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zveřejnit záměr směny obecního pozemku p.č.773/2  za pozemek parc.č.779/1, oba pozemky v k.ú. Těptín na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.

Termín: 31.3.2019

10/32/ROK/2019 Chodník Těptín II - studie
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

předloženou studii na Chodník Těptín II.

II. Rada obce Kamenice schvaluje

předloženou variantu č. 3.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

zadání dalšího stupně PD - DÚR+DSP včetně projektu veřejného osvětlení.

Termín: 31.3.2019