Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 31. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 23.1.2019

1/31/ROK/2019 Žádost o odkoupení části pozemku parc.č.855/2 ve vlastnictví obce Kamenice v k.ú. Těptín
I. Rada obce Kamenice schvaluje

v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění  záměru obce prodeje části pozemku parc.č.855/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 32 m2, zapsaného na listu vlastnictví č.10001, k.ú. Těptín, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice. Plocha je vyznačena v situačním plánku, který je přílohou tohoto materiálu. Záměr bude zveřejněn na úřední desce minimálně po dobu 15 dnů.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č.855/2  v k.ú. Těptín na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.

Termín: 31.3.2019

2/31/ROK/2019 Dohoda o ukončení nájmu bytu č.7
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č.7 v Truhlářské ulici č.p. 855, Těptín, 251 68 Kamenice ke dni 31.1.2019 mezi Obcí Kamenice a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č.7.

Termín: 31.1.2019

3/31/ROK/2019 Darovací smlouva - prodloužená tlaková kanalizace Levá
I. Rada obce Kamenice doporučuje

zastupitelstvu obce schválit uzavření darovací smlouvy mezi investory ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a Obcí Kamenice na bezúplatný převod řadu tlakové kanalizace v pozemcích parc.č. 432/16, 432/17 a 432/3 v katastrálním území Ládví, obec Kamenice do majetku obce.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit předložení smlouvy k projednání zastupitelstvu obce.

Termín: 28.2.2019

4/31/ROK/2019 Darovací smlouva - prodloužená kanalizační stoka Lísková
I. Rada obce Kamenice doporučuje

zastupitelstvu obce schválit uzavření darovací smlouvy mezi investory ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a Obcí Kamenice na bezúplatný převod prodloužené kanalizační stoky v pozemku parc.č. 722/8 v katastrálním území Ládví, obec Kamenice do majetku obce. 

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit předložení smlouvy darovací k projednání zastupitelstvu obce.

Termín: 28.2.2019

5/31/ROK/2019 Svěření rozhodování o záležitostech působnosti obce stanovených radě dle § 102 článku 3 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění a směrnice č. 1/2019 o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
I. Rada obce Kamenice ruší

směrnici  č. 3 o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kterou schválila Rada obce Kamenice usnesením č. 14 ze dne 1. 8. 2017 ke dni 1.2.2019

II. Rada obce Kamenice ukončuje

účinnost usnesení č. 14/2017 ke dni 1.2.2019

III. Rada obce Kamenice schvaluje

směrnici č. 1/2019 o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 1.2.2019

IV. Rada obce Kamenice svěřuje

starostovi a místostarostům obce Kamenice rozhodování o záležitostech působnosti obce stanovených radě dle § 102 článku 3 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění a to do hodnoty zakázek  299.999,- Kč bez DPH a  za podmínek stanovených Směrnicí č. 1/2019 o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v platném znění s účinností od 1.2.2019

V. Rada obce Kamenice svěřuje

1.    tajemníkovi úřadu a vedoucím odboru úřadu obce Kamenice rozhodování o záležitostech působnosti obce stanovených radě dle § 102 článku 3 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění a to do hodnoty  zakázek  74.999,- Kč bez DPH a  za podmínek stanovených Směrnicí č.1/2019 o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v platném znění.

2.     vedoucím oddělení úřadu obce Kamenice rozhodování o záležitostech působnosti obce stanovených radě dle § 102 článku 3 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění v působnosti jejich oddělení, rozsahu pracovní náplně a to do hodnoty zakázek  19.999,- Kč bez DPH  a  za podmínek stanovených Směrnicí č.1/2019 o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v platném znění.
 


6/31/ROK/2019 Dodatek č.2 k SoD 188/2018 - Chodník Struhařov
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 188/18 uzavřené společností Stavby Jech & Hoffmann s.r.o, Praha 3, Husitská, PSČ 130 00 IČ: 05676924, dne 29.5. 2018, kterým se mění cena díla dle změnového listu č.2.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

zajistit uzavření dodatku č.2

Termín: 21.2.2019

7/31/ROK/2019 Program zastupitelstva Obce Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

návrh programu zasedání zastupitelstva obce Kamenice konaného dne 6.2.2019, uvedeného v příloze usnesení