Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 30. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 9.1.2019

1/30/ROK/2019 Prominutí připojovacího poplatku - vodovod
I. Rada obce Kamenice schvaluje

odpuštění příspěvku na vodovod ve výši 25.000,-Kč panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ (vlastník připojované nemovitosti).

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

vyrozumět vlastníka nemovitosti.

Termín: 11.3.2019

2/30/ROK/2019 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - Spojovací
I. Rada obce Kamenice revokuje

svoje usnesení č. 15 ze dne 7.11.2018 ve znění: Rada obce Kamenice schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby - zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy mezi Obcí Kamenice (jako budoucí povinnou) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035 (jako budoucí oprávněnou), č. sml. IP-12-6014882/VB/1, Struhařov, Spojovací, kNN pro p.č. 338/6. Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc.č. KN 647, kat. území Štiřín, ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem. 

II. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby mezi Obcí Kamenice (jako budoucí povinnou) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035 (jako budoucí oprávněnou), č. sml. IP-12-6014882/VB/1, Struhařov, Spojovací, kNN pro p.č. 338/6. Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc.č. KN 647, kat. území Štiřín, ve vlastnictví Obce Kamenice a k pozemku parc.č. 322/7, k.ú. Štiřín v podílovém spoluvlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit uzavření smluv.

Termín: 11.3.2019

3/30/ROK/2019 Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
I. Rada obce Kamenice schvaluje

podání žádosti na poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence v rámci Tematického zadání "Podpora sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit"


4/30/ROK/2019 Informace o změně termínu
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

změna termínu úkolu č. 1654 z usnesení 6/4/ZOK/2018 ze dne 13.9.2018 - Žádost obce Tehov o odkoupení části pozemků ve vlastnictví obce Kamenice v k.ú. Tehov u Říčan

II. Rada obce Kamenice bere na vědomí

nový termín k úkolu č. 1654 na 1.3.2019


5/30/ROK/2019 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - Lebedová
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření budoucí smlouvy o zřízení a vymezení věcného břemene a dohodu o umístění stavby mezi Obcí Kamenice (jako budoucí povinnou) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035 (jako budoucí oprávněnou), č. sml. IV-12-6023827/2 Ládví, Lebedová - kNN pro parc.č. 99/9, k.ú. Ládví. Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc.č. 99/3, kat. území Ládví, ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit uzavření smluv.

Termín: 11.3.2019

6/30/ROK/2019 Dodatek ke Smlouvě o nákupu pohonných hmot prostřednictvím tankovacích karet
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření dodatku ke Smlouvě o nákupu pohonných hmot prostřednictvím tankovacích karet uzavřené mezi společností DFC system a.s.,IČO: 24757781, se sídlem Na Flusárně 168, 261 01 Příbram a obcí Kamenice. Podpisem dodatku je pověřen starosta obce.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit podpis dodatku ke Smlouvě o nákupu pohonných hmot prostřednictvím tankovacích karet.

Termín: 31.1.2019