Znak
Zastupitelstvo obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Kamenice,
které se konalo dne 12.12.2018

1/6/ZOK/2018 Schválení programu zasedání - zapisovatelka
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za zapisovatele paní Sandru Watterovou


2/6/ZOK/2018 Schválení programu zasedání - ověřovatelé zápisu
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za ověřovatele zápisu pana PharmDr. Štěpána Růžičku a pana Stanislava Kalaše


3/6/ZOK/2018 Schválení programu zasedání
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

protinávrh k předloženému seznamu bodů k projednání, kdy prvním bodem by byla informace o seniorském klubu a sociálních službách v obci Kamenice a jednorázový dar pro členy klubu seniorů a zároveň by nebyl na programu bod. č. 8 - Plán investičních akcí 2019.


4/6/ZOK/2018 Informace o seniorském klubu a sociálních službách v obci Kamenice a jednorázový dar pro členy klubu seniorů
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

poskytnutí peněžitého daru ve výši 25.000,- Kč ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ a peněžitého daru ve výši 25.000,- Kč ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

II. Zastupitelstvo obce Kamenice pověřuje

starostu obce Kamenice podpisem darovací smlouvy, dle bodu I tohoto usnesení


5/6/ZOK/2018 Program pro poskytování dotací na sportovní, kulturní a zájmovou činnost spolků, sdružení, právnických a fyzických osob pro rok 2019
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

Program pro poskytování dotací na sportovní, kulturní a zájmovou činnost spolků, sdružení, právnických a fyzických osob pro rok 2019

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

Kanceláři obce Kamenice zveřejnění dokumentu na úřední desce obce Kamenice

Termín: 20.12.2018

6/6/ZOK/2018 Pravidla pro podání žádostí a čerpání dotací na sportovní, kulturní a zájmovou činnost spolků, sdružení, právnických a fyzických osob obce Kamenice, platné pro rozpočtové období 2019
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

Pravidla pro podání žádostí a čerpání dotací na sportovní, kulturní a zájmovou činnost spolků, sdružení, právnických a fyzických osob obce Kamenice, platné pro rozpočtové období 2019

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

Kanceláři obce Kamenice zveřejnění dokumentu na úřední desce obce Kamenice

Termín: 20.12.2018

7/6/ZOK/2018 Doplnění školské rady pro období 2018 - 2021
I. Zastupitelstvo obce Kamenice jmenuje

jako zástupce zřizovatele Základní školy Kamenice, Ringhofferova 57 na další tříleté období do školské rady pana PharmDr. Štěpána Růžičku

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

Kanceláři obce Kamenice sdělit Základní škole Kamenice jmenovaného zástupce do školské rady na další tříleté období a vystavit jmenovací dekret výše uvedené osobě

Termín: 28.12.2018

8/6/ZOK/2018 Rozpočtové opatření č. 6
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

Rozpočtové opatření č. 6 dle přílohy


9/6/ZOK/2018 Rozpočtové provizorium pro rok 2019
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

Do schválení rozpočtu obce pro rok 2019 se hospodaření obce řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria hradit závazky z uzavřených smluv a příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím.


10/6/ZOK/2018 Schválení dodatku č.2 ke smlouvě o úvěru č. 0746/16/5641
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

 

 uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o úvěru č.0746/16/5641 uzavřenou dne 22. 6. 2016 s ČSOB, a.s.

 

 

II. Zastupitelstvo obce Kamenice pověřuje
 

starostu obce pana Ing. Pavla Čermáka k podpisu dodatku č.2 ke smlouvě o úvěru č. č.0746/16/5641 uzavřenou dne 22. 6. 2016 s ČSOB, a.s.


11/6/ZOK/2018 Schválení posledního rozpočtového opatření v roce 2018 Radou obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice pověřuje

Radu obce Kamenice ke schválení posledního rozpočtového opatření v roce 2018 dle skutečnosti. ZOK bude s rozpočtovým opatřením ROK seznámeno na prvním zasedání Zastupitelstva obce Kamenice v roce 2019.


12/6/ZOK/2018 Bezúplatný převod pozemku parc. č.844/2 v k.ú. Těptín do vlastnictví obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice doporučuje

Zastupitelstvu obce Kamenice schválit podle ustanovení § 85 písm. a)  ve spojení s § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Darovací smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č.844/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře pozemku 83 m2, pozemek je zapsaný na listu vlastnictví č.962, v kat. území Těptín v obci Kamenice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - východ, z vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do vlastnictví obce Kamenice. Obec Kamenice zajistí podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a uhradí správní poplatek za vklad Darovací smlouvy do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo obce Kamenice pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

připravit Darovací smlouvy a Návrh na vklad do katastru nemovitostí dle tohoto usnesení k podpisu.

 

Termín: 31.1.2019

13/6/ZOK/2018 Ustanovení Osadního výboru Ládví
I. Zastupitelstvo obce Kamenice zřizuje

osadní výbor Ládví a Ládeves, výbor bude pětičlenný, a zastupitelstvo obce Kamenice určuje předsedou osadního výboru paní Michaelu Slámovou a členy osadního výboru paní Boženu Procházkovou, Hanu Bukovou, Jitku Šundovou a pana Jaroslava Krákoru.