Znak
Zastupitelstvo obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 4. zasedání Zastupitelstva obce Kamenice,
které se konalo dne 13.9.2018

1/4/ZOK/2018 Schválení programu jednání
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za zapisovatele jednání slečnu Andreu Burešovou


2/4/ZOK/2018 Schválení programu jednání
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za ověřovatele zápisu pana Ing. Pavla Zítka a paní Marii Hajduškovou


3/4/ZOK/2018 Schválení programu jednání
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

program jednání zastupitelstva se zapracováním změny pořadí bodů a modifikací názvu bodu 6.


4/4/ZOK/2018 Smlouva o smlouvě budoucí darovací - prodloužená stoka tlakové kanalizace - Ke Skále
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi investory ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ (jako budoucí dárci) a Obcí Kamenice (jako budoucí obdarovaný) na darování prodloužené stoky tlakové kanalizace, která bude uložená v pozemku parc.č. 725/27 v katastrálním území Těptín, obec Kamenice.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit uzavření smlouvy.

Termín: 13.11.2018

5/4/ZOK/2018 Nabídka koupě části pozemku parc.č. 258 v k.ú. Ládví
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

záměr odkupu části pozemku parc.č. 258 v k.ú. Ládví, o výměře cca 269 m2, která však bude upřesněna po geodetickém zaměření, za cenu v místě a čase obvyklou u pozemků pod komunikací.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit znalecký posudek o obvyklé jednotkové ceně pozemku pod komunikací.

Termín: 21.9.2018
2. Ing. Pavlovi Čermákovi
2.1.

informovat majitelku pozemku

Termín: 10.10.2018

6/4/ZOK/2018 Žádost obce Tehov o odkoupení části pozemků ve vlastnictví obce Kamenice v k.ú. Tehov u Říčan
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

podle ustanovení § 85 písm. a) ve spojení s § 41 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, jako prodávající, a obcí Tehov, Panská 107, 251 01 Tehov, okres Praha - východ, jako kupující, na část pozemku parc.č. 688/5 - orná půda, o výměře cca 6.375 m2, dle grafické přílohy v žádosti obce Tehov, za kupní cenu 95,- Kč/m2 , zapsané na listu vlastnictví č. 447, v k.ú. Tehov u Říčan, v obci Tehov, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - východ. Kupní smlouva o prodeji pozemku obsahuje tyto výslovné závazky obce Tehov: 1) obec Tehov nebude v budoucnu pozemek využívat jinak, než jak je využíván v současnosti, tj. jinak než "zemědělsky využívané pozemky pronajaté za účelem hospodaření", případně jej bude využívat jako veřejné pohřebiště v souladu s platným územním plánem obce Tehov a 2) obec Tehov pozemek ani jeho část neprodá třetí osobě. Kupní  smlouvou bude současně výslovně zakotveno právo obce Kamenice uplatnit v případě porušení některé z podmínek ad 1) až 2) a) smluvní pokutu ve výši 5 mil. Kč za každé jejich jednotlivé porušení a/nebo b) právo obce Kamenice odstoupit od kupní smlouvy. Současně bude kupní smlouvou zakotveno a do evidence katastru nemovitostí vloženo předkupní právo obce Kamenice k části pozemku jako právo věcné. Obec Tehov na své náklady zajistí vyhotovení geometrického plánu a následně uhradí znalecký posudek o obvyklé jednotkové ceně a správní poplatek za vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo obce Kamenice pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.    

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

podle ustanovení § 85 písm. a) ve spojení s § 41 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, jako prodávající, a obcí Tehov, Panská 107, 251 01 Tehov, okres Praha - východ, jako kupující, na část pozemku parc.č. 708 - orná půda, o výměře cca 3.100 m2, dle grafické přílohy v žádosti obce Tehov, za kupní cenu 105,- Kč/m2, zapsané na listu vlastnictví č. 447, v k.ú. Tehov u Říčan, v obci Tehov, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - východ. Kupní smlouva o prodeji pozemku obsahuje tyto výslovné závazky obce Tehov: 1) obec Tehov nebude v budoucnu pozemek využívat jinak, než jak je využíván v současnosti, tj. jinak než "zemědělsky využívané pozemky pronajaté za účelem hospodaření", případně jej bude využívat jako veřejnou cestu v souladu s platným územním plánem obce Tehov a 2) obec Tehov pozemek ani jeho část neprodá třetí osobě. Kupní smlouvou bude současně výslovně zakotveno právo obce Kamenice uplatnit v případě porušení některé z podmínek ad 1) až 2) a) smluvní pokutu ve výši 2,5 mil. Kč za každé jejich jednotlivé porušení a/nebo b) právo obce Kamenice odstoupit od kupní smlouvy. Současně bude kupní smlouvou zakotveno a do evidence katastru nemovitostí vloženo předkupní právo obce Kamenice k části pozemku jako právo věcné. Obec Tehov na své náklady zajistí vyhotovení geometrického plánu a následně uhradí znalecký posudek o obvyklé jednotkové ceně a správní poplatek za vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo obce Kamenice pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.  

III. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit podepsání kupní smlouvy a podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí.

Termín: 30.11.2018

7/4/ZOK/2018 Informace o investičních akcích a rozpočtové opatření č. 4
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy.


8/4/ZOK/2018 Chodník Benešovská
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

mimořádné zařazení investiční akce Chodník Benešovská - Chodník Ládví Valnovka II. mezi akce na rok 2018/2019.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

vypsání výběrového řízení na akci Chodník Benešovská Chodník Ládví Valnovka II. v režimu zjednodušeného podlimitního řízení.


9/4/ZOK/2018 Schválení darovací smlouvy pro ZŠ Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

darovací smlouvu č. S-2720/OBŘ/2018 uzavřenou dne 16. 7. 2018 mezi Středočeským krajem a ZŠ Kamenice.


10/4/ZOK/2018 Uzavření dodatku č.8 ke smlouvě o úvěru č. 1952/09/LCD - Česká spořitelna, úvěr 50milionů
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

uzavření dodatku č.8 ke smlouvě o úvěru č. 1952/09/LCD-Česká spořitelna a.s.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice pověřuje

starostu obce pana Ing. Pavla Čermáka k podpisu dodatku č.8 ke smlouvě o úvěru č. 1952/09/LCD s Českou spořitelnou, a.s.


11/4/ZOK/2018 Doplnění osadního výboru Ládví
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

žádost osadního výboru Ládví o doplnění 5. člena  a předsedy osadního výboru Ládví

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

na základě doporučení osadního výboru Ládví a rady obce Kamenice  5. člena Osadního výboru Ládví paní Hanu Bukovou.

III. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

novou předsedkyni  Osadního výboru Ládví paní Michaelu Slámovou.