Znak
Zastupitelstvo obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kamenice,
které se konalo dne 26.6.2018

1/3/ZOK/2018 Schválení programu jednání
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za ověřovatele zápisu zastupitele  Ing. Petra Valáška a zastupitele MUDr. Lukáše Lörince . 

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za zapisovatele jednání slečnu Andreu Burešovou


2/3/ZOK/2018 Schválení programu jednání
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

program jednání zastupitelstva


3/3/ZOK/2018 Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2018 - 2022.
I. Zastupitelstvo obce Kamenice stanovuje

15 členů zastupitelstva pro volební období 2018 - 2022.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

Zajištění vyvěšení na úřední desku dle zákona o obcích do dvou dnů - do 28.06.2018.

Termín: 28.6.2018

4/3/ZOK/2018 Účetní závěrka za rok 2017
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

účetní závěrku obce Kamenice za rok 2017.


5/3/ZOK/2018 Závěrečný účet obce Kamenice za rok 2017
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

 

celoroční hospodaření obce a  závěrečný  účet obce Kamenice za rok 2017 včetně zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2017

"bez výhrad".


6/3/ZOK/2018 Rozpočtové opatření č. 3
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy.


7/3/ZOK/2018 Závěrečný účet Ladova kraje rok 2017
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

závěrečný účet svazku obcí Ladova kraje za rok 2017 schválený valnou hromadou svazku obcí Ladova kraje dne 14.6.2018 bez výhrad.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

Předložení dokladu o projednání závěrečného účtu svazku obcí Ladova kraje Zastupitelstvem obce Kamenice dne 26.6.2018 Svazku obcí Ladův kraj v Říčanech.

Termín: 12.7.2018

8/3/ZOK/2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice vydává

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kamenice.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

zveřejnění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 na úřední desce .

Termín: 17.7.2018

9/3/ZOK/2018 Ringhofferova hrobka - údržba a vlastnictví
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

převod stavby Ringhofferovy hrobky včetně oplocení a pozemku parc.č. 682/2 v k.ú. Těptín do majetku obce v případě, že bude obci Kamenice tato možnost nabídnuta.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice potvrzuje

svou vůli a ochotu pečovat a udržovat v řádném stavu historickou stavbu Ringhofferovy hrobky a oplocení včetně údržby pozemku parc.č.682/2 v k.ú. Těptín, a to na náklady obce. 


10/3/ZOK/2018 Uzavření Kupní smlouvy na pozemek parc. č. 190/32,v k.ú. Těptín
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

 podle ustanovení § 85 písm. a)  ve spojení s § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Kamenice, jako kupující, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako prodávající, na prodej pozemku parc.č.190/32 - zahrada, o výměře cca 604 m2, za celkovou kupní cenu 100.000,-Kč, zapsané na listu vlastnictví č. 4090, v kat. území Těptín, v obci Kamenice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - východ. Obec Kamenice uhradí správní poplatek za vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí a zajistí podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo obce Kamenice pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit uzavření Kupní smlouvy.

Termín: 31.10.2018

11/3/ZOK/2018 Bezúplatný převod části pozemku parc. č. 12/2, k.ú. Těptín do vlastnictví obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

podle ustanovení § 85 písm. a)  ve spojení s § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Darovací smlouvy o bezúplatném převodu části pozemku parc.č. 12/2 - zahrada, a to části o výměře 60 m2, která je označena jako "díl a", dále části o výměře 4 m2, která je označena jako "díl h" a části o výměře 0,03 m2, která je označena jako "díl f", oddělených od pozemku parc.č. 12/2 - zahrada geometrickým plánem č.1766-42/2018, zapsané na listu vlastnictví č.1576, v kat. území Těptín v obci Kamenice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - východ, z vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do vlastnictví obce Kamenice. Obec Kamenice zajistila na své náklady vyhotovení geometrického plánu a následně uhradí správní poplatek za vklad Darovací smlouvy do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo obce Kamenice pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit uzavření Darovací smlouvy o bezúplatném převodu předmětných částí pozemků.

Termín: 31.10.2018

12/3/ZOK/2018 Bezúplatný převod pozemků parc. č. 707/99, parc.č.707/24, parc.č.707/146 v k.ú. Těptín do vlastnictví obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

podle ustanovení § 85 písm. a)  ve spojení s § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Darovací smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 707/99 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře pozemku 223 m2, pozemku parc.č. 707/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře pozemku 183 m2 a pozemku parc.č. 707/146 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře pozemku 235 m2, všechny pozemky jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1040, v kat. území Těptín v obci Kamenice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - východ, z vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do vlastnictví obce Kamenice. Obec Kamenice zajistí podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a uhradí správní poplatek za vklad Darovací smlouvy do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo obce Kamenice pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit uzavření Darovací smlouvy o bezúplatném převodu předmětných pozemků.

 

Termín: 31.10.2018