Znak
Zastupitelstvo obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kamenice,
které se konalo dne 17.4.2018

1/2/ZOK/2018 Schválení programu jednání
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za ověřovatele zápisu zastupitele  Ing. Tomáše Mojžíška a zastupitelku Ing. Janu Kohlovou. 

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za zapisovatele jednání paní Zuzanu Gašpar


2/2/ZOK/2018 Schválení programu jednání
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

program jednání zastupitelstva


3/2/ZOK/2018 Rozpočtové opatření RO2
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

rozpočtové opatření č.2 dle přílohy.


4/2/ZOK/2018 Žádosti o účelovou dotaci na činnost spolků a akce realizované v roce 2018
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací na sportovní, kulturní a zájmovou činnost spolků, sdružení právnických a fyzických osob pro ok 2018 pro následující subjekty v této výši:

  • SK Kamenice                                         150.000,- Kč
  • Mažoretky Hraběnky Kamenice, z.s.       50.000,- Kč
II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

uzavření veřejnoprávních smluv pro uvedené subjekty dle schválené vzorové veřejnoprávní smlouvy v příslušné modifikaci

III. Zastupitelstvo obce Kamenice pověřuje

starostu podpisem veřejnoprávních smluv

IV. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá

1. Drahomíře Žáčkové

1.1. vyhotovení veřejnoprávních smluv pro výše uvedené subjekty

Termín: 4.5.2018

 


5/2/ZOK/2018 Výroční zprávy o činnosti a hospodaření osadních výboru za rok 2017
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

zprávy OV Skuheř, OV Těptín, OV Ládví, OV Struhařov, OV Všedobrovice-Štiřín o činnosti a hospodaření za rok 2017.


6/2/ZOK/2018 Uzavření Kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 811/1,v k.ú. Těptín
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

podle ustanovení § 85 písm. a)  ve spojení s § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Kamenice, jako prodávající, a společností Střevlík, s.r.o. se sídlem Slatiňanská 933/16, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, jako kupující, na část pozemku parc.č.811/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 65 m2, dle grafické přílohy společnosti Střevlík, s.r.o., za kupní cenu 400,-Kč/ m2 , zapsané na listu vlastnictví č. 10001, v kat. území Těptín, v obci Kamenice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - východ. Společnost Střevlík, s.r.o. na své náklady zajistí vyhotovení geometrického plánu a po zaplacení kupní ceny následně uhradí kupující správní poplatek za vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo obce Kamenice pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit podepsání kupní smlouvy dle tohoto usnesení a podání návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí.

Termín: 30.9.2018

7/2/ZOK/2018 Pojmenování nových ulic v obci Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

nové názvy ulic v části obce Ládví - ulice LIŠČÍ, v části obce Všedobrovice - ulice V REMÍZKU a v části obce Těptín - ulice TURISTICKÁ.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá

Drahomíře Žáčkové

1. zavedení nových názvů ulic do základních registrů systému RÚIAN

termín: 15.5.2018

2. zajistit zhotovení plechových cedulí s novými názvy ulic

termín: 30.6.2018


8/2/ZOK/2018 Plán odpadového hospodářství obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

návrh vypracované dokumentace s názvem "Plán odpadového hospodářství obce Kamenice" v předloženém znění, jehož zpracování vyplývá ze zákona o odpadech (§44 zákon č.185/2001 Sb. o odpadech).