Znak
Zastupitelstvo obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kamenice,
které se konalo dne 13.2.2018

1/1/ZOK/2018 Schválení programu jednání
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

program jednání Zastupitelstva obce Kamenice pro dnešní jednání se změnou pořadí bodů programu  a doplnění bodu Rozpočtové opatření o informaci  závěrečného rozpočtového opatření  číslo 9/2017.


2/1/ZOK/2018 Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za zapisovatele jednání paní Zuzanu Gašpar

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za ověřovatele zápisu pana Josefa Dvořáka a pana Ing. Tomáše Mojžíška


3/1/ZOK/2018 Smlouva budoucí darovací
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi investory paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a Obcí Kamenice na darování prodlouženého vodovodního řadu a stoky kanalizace, který bude uložen v pozemcích parc.č. 190/56 a 190/84 v katastrálním území Těptín, obec Kamenice.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit uzavření budoucí darovací smlouvy

Termín: 9.3.2018

4/1/ZOK/2018 Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Kamenice, k.ú. Ládví
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

podle ustanovení § 85 písm. a) ve spojení s § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č.414/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře pozemku 16 m2, pozemku parc.č.414/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře pozemku 177 m2 a pozemku parc.č.414/56 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře pozemku 2768 m2,  všechny tři pozemky zapsané na listu vlastnictví č.60000, pro kat. území Ládví v obci Kamenice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - východ, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Kamenice. 

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu předmětných pozemků. 

Termín: 18.9.2018

5/1/ZOK/2018 Rezignace na pozici mistostarosty
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

rezignaci pana Adama Jedličky na pozici místostarosty ke dni 13.2.2018


6/1/ZOK/2018 Rezignace na pozici mistostarosty
I. Zastupitelstvo obce Kamenice konstatuje

že ponechává počet členů rady nezměněn, to jest pět členů


7/1/ZOK/2018 Rezignace na pozici mistostarosty
I. Zastupitelstvo obce Kamenice ruší

pozici druhého místostarosty obce zastávanou panem Adamem Jedličkou


8/1/ZOK/2018 Rezignace na pozici mistostarosty
I. Zastupitelstvo obce Kamenice konstatuje

že aktuální složení rady obce je uvolněný starosta, neuvolněný místostarosta a tři neuvolnění členové rady obce


9/1/ZOK/2018 Rezignace na pozici mistostarosty
I. Zastupitelstvo obce Kamenice volí

následující tři zastupitele pro zajištění tajné volby a to Ing. Petra Valáška, Ing. Tomáše Mojžíška a  pana Josefa Dvořáka.


10/1/ZOK/2018 Rezignace na pozici mistostarosty
I. Zastupitelstvo obce Kamenice volí

jako nového člena rady pana Adama Jedličku s účinnosti od 14.2.2018


11/1/ZOK/2018 Stanovení oddávajícího
I. Zastupitelstvo obce Kamenice pověřuje

člena zastupitelstva obce Kamenice Adama Jedličku, jako orgán veřejné moci provádějící sňatečný obřad podle § 658 odst. 1 občanského zákoníku, před kterým snoubenci projeví vůli, že vstupují do manželství, a to ve správním obvodu matričního úřadu Kamenice od 14.02.2018 do konce volebního období - do října 2018 v souladu se zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.


12/1/ZOK/2018 Rozpočtové opatření č.1/2018
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

rozpočtové opatření č. 9/2017


13/1/ZOK/2018 Rozpočtové opatření č.1/2018
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

rozpočtové opatření č. 1/2018 dle přílohy.


14/1/ZOK/2018 Schválení zadání změny č. 5 ÚPO Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

návrh zadání změny č. 5 ÚPO Kamenice, včetně požadavku na zpracování hodnocení vlivů změny na životní prostředí (tzv. SEA) a vyčlenění požadavků společnosti PP STROJMETAL, s.r.o., z řešení této změny do případné samostatné změny územního plánu

II. Zastupitelstvo obce Kamenice revokuje

své usnesení č. 8 ze dne 23. 5. 2017 v rozsahu podnětů

v k. ú. Štiřín:

 • 17/ ROBERT EREMIÁŠ / 7. 9. 2016,
 • 18 / ROBERT EREMIÁŠ / 29. 6. 2016,
 • 22 / EVA LUKÁŠOVÁ / 18. 1. 2017,
 • 23 / EVA LUKÁŠOVÁ / 18. 1. 2017,
 • 24 / ŠÁRKA ŠOTOLOVÁ, ING. PAVEL ŠOTOLA / 23. 2. 2015,

kde bylo původně chváleno "řešit" a nyní je navrhováno "neřešit";

v k. ú. Těptín:

 • 16 / ŘEHÁKOVÁ MARIE, JAROSLAVA KVÍZOVÁ / 11. 12. 2013,
 • 22 / MGR. EVA URBANOVÁ / 13. 8. 2014,
 • 35 / MGR. FRANTIŠEK ZIMMEL, MGR. VERONIKA ZIMMELOVÁ / 20. 9. 2016

kde bylo původně chváleno "řešit" a nyní je navrhováno "neřešit"

 • 27 / TOMISLAV PROCHÁZKA / 23. 3. 2016,

kde bylo původně "neřešit" a nyní je navrhováno "řešit";

v k.ú. Ládví:

 • 8 / MGR. JITKA PODROUŽKOVÁ / 20. 1. 2014,
 • 25 / MARIE VLČKOVÁ / 3. 10. 2016,

kde bylo původně chváleno "řešit" a nyní je navrhováno "neřešit";

III. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 stavebního zákona zadání změny č. 5 územního plánu obce Kamenice

IV. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Ing. Pavlovi Čermákovi
1.1.

pořizovateli zajistit zpracování návrhu změny č. 5 ÚPO Kamenice, kdy projektant i hodnotitel vlivů budou vybráni transparentním způsobem.

Termín: 30.4.2018