Komise pro sport a kulturu


KoSaK – Komise pro sport a kulturu obce Kamenice je složena z nezávislých členů. Na základě předložených návrhů předkládá radě obce jednotlivé vybrané akce kulturních a zájmových spolků, občanských sdružení nebo dalších právnických a fyzických osob.

Doporučuje výši finančního příspěvku k financování kulturních, osvětových a sportovních aktivit, které přispívají ke zvýšení kvality využití volného času občanů obce Kamenice a posilující identitu obce v rámci širšího regionu. Podílí se na tvorbě strategie obce.

 

 

Dokumenty ke stažení

 

Program pro poskytování dotací spolkům, sdružením a neziskovým organizacím pro rok 2019:

program.pdf

SMĚRNICE č. 7/2015 pro poskytování příspěvků na sportovní, kulturní a zájmovou činnost spolků, sdružení, právnických a fyzických osob obce Kamenice. 

směrnice č. 7.2015 pro poskytování dotací.pdf

Pravidla pro podávání žádostí a čerpání příspěvků na sportovní, kulturní a zájmovou činnost.

pravidla KOSAK 2019.pdf


Formulář žádosti o poskytnutí finanční dotace pro volnočasové aktivity a závěrečná zpráva.

Žádost o poskytnutí příspěvku na činnost spolků a sdružení.xls

Závěrečná zpráva k dohodě o poskytnutí příspěvku.doc