Jednací řád

Jednací řád Rady obce Kamenice

v souladu s ustanovením § 101, odst.4 ) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů


Čl. I.

V obci Kamenice je zvolena pětičlenná rada obce, jejímiž členy jsou starosta obce, místostarosta a další tři členové rady obce. Zasedání rady obce se zúčastňuje tajemník obecního úřadu, který má hlas poradní.


Čl. II.

Jednací řád rady obce upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, hlasování a kontrolu plnění usnesení, jakož i další otázky týkající se činnosti a fungování rady obce

Rada obce se schází podle potřeby, zpravidla 1x za dva týdny. Zasedání rady svolává a řídí starosta obce, který spolu s jedním z místostarostů podepisuje zápis z jednání rady. Jednání rady jsou neveřejná. K jednotlivým bodům jednání mohou starosta či členové rady přizvat dalšího člena zastupitelstva a/nebo jiné osoby.

Rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.

Starosta pozastaví výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné. Následně toto pozastavené usnesení projedná zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo obce může rozhodnout o zrušení usnesení rady obce dle § 84, odst. 5) zákona č.128/2000 Sb. o obcích.

Čl. III.

Zápis z rady vyhotovuje tajemnice OÚ Kamenice a musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání.
V zápise z rady v části hlasování jsou uvedeni jmenovitě členové rady, kteří se zdrželi hlasování nebo byli při hlasování proti vznesenému návrhu usnesení nebo rozhodnutí.
Zápisy z jednání rady obce jsou zasílány všem členům zastupitelstva obce a ve formě zkrácené verze usnesení jsou vyvěšovány na úřední desku OÚ Kamenice, jsou také k dispozici na internetových stránkách obce. Originál je uložen u tajemnice OÚ Kamenice.
O námitkách člena rady obce proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady.

Čl. IV.

Radě obce jsou čtvrtletně předkládány OÚ Kamenice tyto materiály k projednání:
- informace o plnění rozpočtu obce
- informace o rozpočtu příspěvkových organizací obce
- informace o úhradách nájemného u bytových a nebytových prostor obce
- informace o placení poplatků – odpady, poplatek za psy, apod.
- informace o dlužnících obce


Čl. V.
Na poslední zasedání rady obce před veřejným zasedáním zastupitelstva obce budou vždy přizváni všichni členové zastupitelstva k diskusi nad projednávanou problematikou
Pro jednání zastupitelstva.

Čl. VI.
Schváleno usnesením rady dne 22.2.2007.
Tento Jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dne 23.2.2007.