ZMĚNA OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY O MÍSTNÍM POPLATKU Z POBYTU

13.1.2020 |

Obecně závazná vyhláška obce Kamenice č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu

 

https://www.obeckamenice.cz/res/archive/058/013302.pdf?seek=1576503019

 

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

 

Poplatníkem je osoba, která v obci není přihlášena. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

 

Plátce má za povinnost  podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.