Komise pro sport a kulturu


KoSaK – Komise pro sport a kulturu obce Kamenice je složena z nezávislých členů. Na základě předložených návrhů předkládá radě obce jednotlivé vybrané akce kulturních a zájmových spolků, občanských sdružení nebo dalších právnických a fyzických osob.

Doporučuje výši finančního příspěvku k financování kulturních, osvětových a sportovních aktivit, které přispívají ke zvýšení kvality využití volného času občanů obce Kamenice a posilující identitu obce v rámci širšího regionu. Podílí se na tvorbě strategie obce.

Předseda komise

Eva Kršňáková

Členové

Pavel Boxan, místopředseda komise

Andrea Vodešilová, člen komise

Markéta Kopecká, člen komise

Jan Pišna, člen komise

Martin Dostalík, člen komise

Email:  kosakkamenice@gmail.cz

 

Dokumenty ke stažení

 

Program pro poskytování dotací spolkům, sdružením a neziskovým organizacím pro rok 2019:

program.pdf

SMĚRNICE č. 7/2015 pro poskytování příspěvků na sportovní, kulturní a zájmovou činnost spolků, sdružení, právnických a fyzických osob obce Kamenice. 

směrnice č. 7.2015 pro poskytování dotací.pdf

Pravidla pro podávání žádostí a čerpání příspěvků na sportovní, kulturní a zájmovou činnost.

pravidla KOSAK 2019.pdf


Formulář žádosti o poskytnutí finanční dotace pro volnočasové aktivity a závěrečná zpráva.

Žádost o poskytnutí příspěvku na činnost spolků a sdružení.xls

Závěrečná zpráva k dohodě o poskytnutí příspěvku.doc