Volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Vážení občané,

rozhodnutím prezidenta republiky č. 135/2017 Sb. byly dne 2. 5. 2017 vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dny konání těchto voleb byly stanoveny na pátek a sobotu 20. a  21. října 2017. Hlasování bude probíhat v pátek 20. 10. od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 21. 10. od 8:00 do 14:00 hodin.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY.pdf

Právo volit

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Informace k voličským průkazům

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz.

Žádost o voličský průkaz v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče, případně žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 13. října 2017.

Upozornění: Vzhledem ke změně právní úpravy již nelze podat žádost o voličský průkaz  v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem voliče.

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Osobně lze žádost podat na Obecním úřadu Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy 18. října 2017 do 16:00 hod.

Žádost o voličský průkaz:

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu POÚ Kamenice -volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu české republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017.pdf

Svolání prvního zasedání volební okrskové komise

Svolání prvního zasedání volební okrskové komise - volební okrsek č. 1.pdf

Svolání prvního zasedání volební okrskové komise - volební okrsek č. 2.pdf 

Užitečné odkazy:

Ministerstvo vnitra

  

Jana Havlíčková, správní odbor