Zákaz odběru povrchových vod z vodních toků

31.7.2018 |

s okamžitou platností a na dobu do odvolání se zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území obce s rozšířenou působností Říčany pro účely zalévání hřišť, zahrad a trávníků, napouštění nádrží a bazénů, mytí aut apod.

ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad,s okamžitou platností a na dobu do odvolání zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území obce s rozšířenou působností Říčany pro účely zalévání hřišť, zahrad a trávníků, napouštění nádrží a bazénů, mytí aut apod.

Odůvodnění:
Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad"), na základě zprávy správce povodí Povodí Vltavy, s.p., o hydrologické situaci na vodních tocích (Informační zpráva č. l O / červenec 2017; o situaci na vodních tocích a vodních dílech při výskytu hydrologického sucha v povodí spravovaném státním podnikem Povodí Vltavy), vzhledem k přetrvávajícím velmi nízkým průtokům, v rozmezí Q330d - Q355d a na základě neustálé rekognoskace vodních toků vodoprávním úřadem na území správce povodí Povodí Vltavy s.p. a Povodí Labe s.p., ve veřejném z.ájmu spočívajícím v zachování ekologické stability ve vodních tocích a v ekosystémech úzce spojených s vodními toky, s okamžitou platností a na dobu do odvolání, vydává zákaz odběrů vody z vodních toků na území své působnosti pro účely zalévání hřišť, zahrad a trávníků, napouštění nádrží a bazénů, mytí aut apod. a to platných povolení odběru povrchových vod i obecného nakládání s povrchovými vodami (odběry ke kterým není v souladu s § 6 odst 1 vodního zákona třeba povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu - odběry kdy není třeba použití zvláštního technického zařízení, tedy ruční odběry do nádob)

Celé znění vyhlášky naleznete zde:

Opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod.pdf