Návrhy na pojmenování ulic v Kamenici

23.10.2017

Návrhy na pojmenování ulic v Kamenici

 

Vážení spoluobčané,

 

v obci Kamenice se rozšířily lokality s výstavbou rodinných domů, pro které je nutno zavést nové názvy ulic. V současné době jsou aktuální osady Ládví, Těptín a Všedobrovice.

Návrhy nových názvů ulic mohou kromě zastupitelů podávat také právnické osoby a občané obce. Návrhy musí být opatřeny u právnických osob razítkem a podpisem oprávněné osoby, u občanů čitelným podpisem a adresou trvalého bydliště. V obci Kamenice se při označování ulic nepoužívá pojmenování po významných osobách a v každé osadě ulice začíná stejným písmenem jako příslušná osada, mimo osady Skuheř a Ládeves.

Tyto podmínky je nutné dodržet, protože jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce Obce Kamenice č. 4/2011 o způsobu označování ulic a veřejných prostranství, o způsobu číslování budov (celé znění je na úřední desce Obce Kamenice).

Obec přivítá Vaše podněty, které budou zohledněny při návrhu pojmenování nových ulic. Uzávěrka podání návrhů je 30.11.2017.

Nové návrhy ulic bychom rádi předložili ke schválení Zastupitelstvu obce Kamenice na závěr letošního roku.

Budeme velice rádi za Vaše návrhy, které se mohou týkat všech osad obce Kamenice.

                                                                                                   

Obecní úřad Kamenice